Allt färre förstår ord som borgenär, kuf, ortodox och ingivelse. Patriarkat, entreprenör och initierad är det däremot allt fler som kan definiera. Det visar en studie av ordförståelsen i högskoleprovet.

Det är språkforskarna Anna W Gustafsson, Lunds universitet, och David Håkansson, Uppsala universitet, som har undersökt omkring 900 000 provsvar från ordförståelsen i högskoleprovet mellan 2000 och 2011. År 2000 var poängsnittet 21,79 på orddelen vid vårprovet. Elva år senare hade snittet minskat till 19,86.

Från 2005 och framåt sjunker resultaten markant för provdeltagare som är yngre än 25 år. Äldre provdeltagare klarar sig betydligt bättre – och visar i vissa åldersgrupper till och med upp förbättrade resultat under perioden.

Det är förståelsen av ord med inhemskt eller germanskt ursprung som försämras. Förståelsen av ord med latinskt eller engelskt ursprung förändras bara marginellt.

Många av de ord som allt färre förstår är sådana som ofta används i samhällsdebatten och i etablerade medier. Forskarna ser en koppling mellan de försämrade resultaten och dagspressens tillbakagång. Många av de yngsta provdeltagarna tillhör enligt Anna W Gustafsson och David Håkansson den första generationen som kan sägas ha växt upp utan att det varit naturligt att läsa dagstidningar. I förlängningen anser de att den försämrade ordförståelsen riskerar att bli ett demokratiskt problem.

De ord där förståelsen försämrats mest är pådrag, kulvert, påstötning, tjänlig, varsko, föreligga, avyttra, armatur, konstellation och anspråk. Största förbättringarna noteras för entreprenör, progressiv, patriarkat, fascination, initierad, hybrid, malign, homogen, substantiell och annullera.

Resultaten är publicerade i boken Ord på prov. I Språktidningen 8/2017 skriver Anna W Gustafsson och David Håkansson om studien.

Anders

Foto: Istockphoto

2 kommentarer

Språket som svenska försäkringsbolag använder är svårt att förstå. Det tycker hela 45 procent av de tillfrågade i en undersökning utförd av Sifo på uppdrag av försäkringsbolaget Bliwa. En majoritet, 55 procent, svarar dock att försäkringsspråket är lätt.

Deltagarna fick svara på frågor om tio ord som ofta förekommer i information från försäkringsbolag. Först fick de uppge om de själva förstod orden. Därefter fick de uppdraget att definiera dem. Det visade sig att många överskattade sin förståelse.

Lättast var försäkringstagare, ett ord som 70 procent sade sig vara mycket säkra på. Därefter följde karens med 63 procent, premie med 62 procent, försäkringsbelopp med 58 procent, arbetsoförmåga med 54 procent, medförsäkrad med 48 procent, gruppförsäkring med 45 procent, prisbasbelopp med 34 procent, ekonomisk invaliditet med 24 procent och förtidskapital med 8 procent.

Den faktiska förståelsen var i många fall betydligt lägre än den upplevda förståelsen. Ekonomisk invaliditet, försäkringskapital och prisbasbelopp var ord som bara hälften av dem som sade sig förstå dem faktiskt kunde definiera.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - ordförståelse