Vårby udde blir namnet på det område som ska byggas vid Spendrups gamla bryggeri i Huddinge. Namnet är något av en kompromiss. Myndigheter och kommunens tjänstemän ville gå i en riktning – kommunens strateger och fastighetsbolaget i en annan.

I Vårby i nordvästra Huddinge planeras en ny stadsdel. Inom de närmaste åren ska det byggas omkring 2 000 bostäder i området. Dessutom blir det en strandpromenad.

Men att namnge det nya området har inte varit helt enkelt. Under planeringsstadiet talades det internt om Vårby bryggor. Det var också det namn som fastighetsbolaget Magnolia Bostad och kommunens strateger förespråkade. Men bland kommunens tjänstemän var i stället Vårby udde och Vårby källa de namn som ansågs mest lämpliga. I ett remissvar förklarade Magnolia Bostad varför bolaget tyckte bättre om Vårby bryggor:

Vad gäller namnet Vårby källa och Vårby udde så anser vi att namnen ej ger tillräckliga associationer med den marina stadsdel som planeras att uppföras. Namnet Vårby källa är taget från en befintlig plats som ligger c:a 350 meter nordost från den tilltänkta nya angöringsbryggan för den färjeförbindelse som planeras till Stockholm vilket ej skapar en naturlig koppling till det nya området. Namnet källa ger heller inte rättvisa av den storhet som en ny marin stadsdel innebär.

Lantmäteriet föreslog ett namn med förledet Haga eftersom platsen ligger inom området med samma namn. Om det ändå var Vårby som skulle användas ansåg myndigheten att Vårby udde var bäst. Vårby källa är ett namn på en fornlämning i närheten. Och Vårby brygga/bryggor riskerade att ge vilseledande associationer:

Lantmäteriet avråder också från namnet Vårby brygga eftersom ordet brygga indikerar en angörningsanordning i vatten och saknar bebyggelseindikation samt kan förväxlas med den befintliga ångbåtsbryggan Vårby brygga.

Vårby-Fittja hembygdsförening tog dock ställning för namnet Vårby källa.

Men valet föll alltså på Vårby udde. Kommunen och förvaltningen enades om att det namnet var lämpligt. När namnfrågan kom upp i nämnden gjordes samma bedömning. Och Vårby udde har nu klubbats i kommunfullmäktige:

Sammantaget förordar natur- och byggnadsnämnden ortnamnet Vårby udde eftersom det anknyter till områdets geografiska form och är lokaliserande. Ordet udde kan också associeras med såväl namnet Huddinge som de uddungar som ursprungligen bodde i området vilket ger namnet en kulturhistorisk koppling.

Anders

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

0 kommentarer

Gustav V:s torg blir namnet på ett nytt torg vid Kungens kurva i Huddinge. Namnet har klubbats i kommunens natur- och byggnadsnämnd efter klartecken från kungen.

Området kring Kungens kurva i Huddinge kommun växer med ny bebyggelse och nya gator. Det var här – i september 1946 – som Gustav V:s chaufför körde i diket efter en jakttur till Tullgarns slott. Kungen kunde oskadd kliva ur bilen. Året därpå öppnade Esso en bensinstation i området. Ägaren kallade platsen Kungens kurva – och det namnet fastnade.

Nu får alltså Gustav V ett torg uppkallat efter sig vid Kungens kurva. Namnet blir just Gustav V:s torg. Beslutet har fattats i kommunens natur- och byggnadsnämnd. Namnet beskrivs som ”unikt i Sverige”.

Under arbetet med namngivningen har kommunen bland annat vänt sig till Institutet för språk och folkminnen. Namnvårdskonsulenten Leila Mattfolk ansåg att samtycke från kungen var nödvändigt eftersom Gustav V inte var att betrakta som en historisk person utan som en viktig medlem av dagens kungafamilj. En annan rekommendation var att överväga om namnet faktiskt skulle uppfattas som en hedersbetygelse åt Gustav V eller som påminnelse om den olycka som gav Kungens kurva dess namn.

Tanken var att namnet skulle ha klubbats redan före sommaren. Beskedet från hovet dröjde dock. Därför fick beslutet vänta till det första sammanträdet efter sommaruppehållet. Sedan kungen gett klartecken är det nu fritt fram för kommunens lantmäteriavdelning att ta namnet i bruk när det anses lämpligt.

En socialdemokrat, en miljöpartist och en vänsterpartist reserverade sig mot beslutet. Övriga ledamöter i nämnden röstade ja till förslaget.

Huddinge kommun beslutade tidigare i år att namnge en gata i samma område efter Ingvar Kamprad. Läs mer om det här.

Anders

0 kommentarer

Ingvar Kamprads allé blir namnet på den gata i Huddinge som ska hylla Ikea-grundarens betydelse för kommunen. Beslutet om Gustav V:s torg får däremot vänta. Hovet har ännu inte gett klartecken till namnet.

Året var 1965 när Ikea öppnade i Kungens kurva i Huddinge. Varuhuset var länge Ikeas största. När grundaren Ingvar Kamprad gick bort ville majoriteten i kommunfullmäktige hedra minnet genom ett gatunamn.

Nu är det klart att namnet på denna gata blir Ingvar Kamprads allé. Beslutet klubbades i natur- och byggnadsnämnden i tisdags. Familjen Kamprad har gett sitt samtycke till namnet.

Beslutet fattades trots invändningar från Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen. Lantmäteriet underströk det olämpliga i att ändra namn på gator – i det här fallet är det delar av Tangentvägen som blir Ingvar Kamprads allé. Bägge myndigheterna påpekade att det enligt god namnsed bör gå minst tre år innan en avliden persons namn används som ortnamn.

Majoriteten i Huddinge anser inte att detta är något hinder. Ingvar Kamprads allé ligger i ett område som håller på att byggas. Innan gatan tas i bruk kommer det att ha gått tre år. Eftersom Ingvar Kamprad haft så stor betydelse för Huddinges utveckling är det enligt majoriteten motiverat med ett namnbyte.

Planen var att vid samma möte också besluta om Gustav V:s torg, en plats som ska bli granne med Ingvar Kamprads allé. Här valde nämnden att skjuta beslutet på framtiden. Anledningen var att hovet ännu inte gett klartecken till namnet.

Institutet för språk och folkminnen skriver i remissvaret att Gustav V inte kan betraktas som en historisk person. Därför behövs hovets samtycke. Eftersom kommunens mål är att namnge ytterligare gator efter kungligheter uppmanas politikerna i nämnden att fundera på om det är handelsområdet i Kungens kurva som är den bästa platsen för sådana hyllningar:

De kungliga namnen bär ett starkt symbolvärde och det är därför viktigt att noga överväga om och var dessa namn ska tas i bruk i namngivningen. I detta fall anser vi att man dessutom bör väga in om namnet Gustaf V:s torg skulle uppfattas som en hedersbetygelse till Gustaf V eller om namnet kan komma att uppfattas vara givet som en påminnelse om den enskilda händelse som också gett Kungens kurva dess namn.

Nästa möte i natur- och byggnadsnämnden hålls den 27 augusti. Då hoppas majoriteten kunna besluta om Gustav V:s torg.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - Huddinge