Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Både modernt och ålderdomligt

  Fråga: 
  Mina elever använder ibland ordet fella. Är inte det ett ålderdomligt ord?
  Kerstin
  Svar: 
  Fella är en informell talspråklig variant av fellow. Ordet kan dels användas allmänt om en man, men också – mest i brittisk engelska – om en pojkvän, som i This is Linda’s new fella. Fellow har däremot en ålderdomlig karaktär i allmän betydelse, och används i dag huvudsakligen om en medlem av ett slutet sällskap, ofta med koppling till akademiska sammanhang, som i Fellow of the Higher Education Academy och – i amerikansk engelska – om en student som fått stipendium för studier efter grundexamen. 
  Maria Estling Vannestål
 • Samma sorts vik i Blekinge

  Fråga: 
  I Blekinge finns det en del dialektala namn på havsvikar som slutar på -krig. Kan det vara samma ord som det engelska creek?
  Alf
  Svar: 
  Ja, så är det faktiskt. Det germanska ordet krik eller krig kan bland annat betyda ’vrå’, ’hörn’, ’krok’, ’liten äng’, ’liten havsvik’. Ordet creek har funnits i engelskan med denna betydelse sedan 1300-talet, då det förmodligen lånades in via franskan. I Nordamerika, Australien och Nya Zeeland är betydelsen däremot ’biflod’, ’ström’ eller ’bäck’. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ologiskt sätt att falla huvudstupa

  Fråga: 
  Varför heter ’huvudstupa’ på engelska head over heels? Vore inte heels over head mer logiskt?
  Youri de Eramessyoun
  Svar: 
  Uttrycket verkar onekligen lite ologiskt. De äldsta beläggen hade den mer förväntade ordningsföljden heels over head, men redan tidigt började man av någon anledning också använda head over heels. Heels over head har nu nästan helt försvunnit, men förekommer ibland för att beskriva att någon ramlar: He tumbled heels over head and rolled onto the grass. Frasen head over heels används mestadels i betydelsen ’störtkär’, och har kommit att bli så starkt förknippad med kärlek att den kan stå ensam utan ett förtydligande in love: Within a few months, they were head over heels.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Roligare böjning med talspråk

  Fråga: 
  Vi har hört formerna funner och funnest där jag förväntade mig more/most fun. Är det bruket att rekommendera?
  Ove & Eric Roms
  Svar: 
  Enstaviga adjektiv kompareras som regel med -er/-est (cheaper/cheapest). Adjektivet fun kommer från substantivet fun, ’nöje, underhållning’, och kompareras oftast med more och most: the most fun thing I’ve ever done, kanske som en rest av dess ursprung som substantiv, då det ibland förekommer tillsammans med more och most: have more fun. Funner/funnest, som i the funnest thing in the world, är ”korrekt” engelska, men det är ovanligare och mer talspråkligt än more/most fun. Noterbart är att bruket av fun som adjektiv är ganska nytt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Arabiskt på tre olika sätt

  Fråga: 
  Varför heter det the Arab Spring och inte the Arabic Spring eller the Arabian Spring?
  Marianne Svensson
  Svar: 
  Man brukar skilja på orden på följande sätt: Arabic används huvudsakligen om det arabiska språket och den arabiska litteraturen (notera att Arabic ska uttalas med betoningen på den första stavelsen precis som Arab). Arab används i de flesta andra fall när man syftar på Arabien eller dess människor och kultur: Arab cuisine, ’det arabiska köket’, the Arab spring, ’den arabiska våren’. Arabian, slutligen, är en föråldrad form som lever kvar i en rad fasta uttryck och namn som Arabian Nights, ’Tusen och en natt’, Arabian Peninsula, ’Arabiska halvön’, och Arabian (horse), ’arabiskt fullblod’. En person från Saudiarabien, saudier, benämns på engelska a Saudi eller a Saudi Arabian. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Skattebetalare har blivit kollektiv

  Fråga: 
  I ett brev till tidningen The Times observerade jag följande mening: The cost will be borne by we the tax payer. Är detta språkbruk vanligt?
  Lennart Petersson
  Svar: 
  Våra databaser innehåller en hel del exempel på we före ett substantiv i singular, men nästan alla dessa är kollektiva substantiv, alltså ord med plural betydelse men singular form, till exempel we the public eller we the jury. Faktiskt hittar vi också ett exempel på just we the taxpayer, och letar man på Google finns det gott om sådana fall. Kanske har ordet här anammat en sorts kollektiv betydelse, lik den i the public och the jury. Det kan också handla om en anspelning på de första orden i den amerikanska konstitutionen, We the people. Intressant att notera är också att det är subjektsformen we och inte objektsformen us som används i ditt exempel. Det vanliga är ju annars att prepositioner följs av objekt.
  Maria Estling Vannestål
 • Amerikan väljer oftare singular

  Fråga: 
  Vilken verbform används mest tillsammans med the media, singular eller plural?
  Birgitta Johansson
  Svar: 
  Media är ursprungligen pluralformen av medium, så egentligen borde man använda en verbform i plural: the media are/have. På senare år har dock singularformen, the media is/has, blivit mycket vanlig, om än inte alltid accepterad. Framför allt i amerikansk engelska är singular till och med vanligare än plural, och man hittar även singularformen i ansedda brittiska tidningar som The Independent och The Times. 
  Maria Estling Vannestål
 • Tre olika sätt att säga hej

  Fråga: 
  Vad är skillnaden mellan hälsningsfraserna hi, hello och hey?
  Lene & Tom K-W
  Svar: 
  Enligt en studie gjord på amerikanskt talspråk finns det en del skillnader i hur och av vem orden används. Hi är klart vanligast och hey minst frekvent. Kvinnor föredrar hi, medan män varierar sina hälsningar mer. Hey används mer av yngre, av män och av arbetarklassen. Hi besvaras oftast med hi, och hey oftast med hey, medan hello däremot oftast bemöts med hi. Ett intressant resultat är att män oftare än kvinnor använder namn och frågor om ”läget” i samband med hälsningsfraserna: Hey, Jason, what’s going on?
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Utvärdering av nyanser

  Fråga: 
  Jag läser ett protokoll för introduktion av nya prylar och procedurer: innovation, development, evaluation, assessment, long-term data. Vad skiljer evaluation och assessment i detta sammanhang – eller är det möjligen fråga om en tautologi?
  Trygve
  Svar: 
  Definitionerna av evaluation och assessment i olika ordböcker är mycket likartade, så din tanke om tautologi, alltså att man omotiverat använder två olika ord för samma sak (’tårta på tårta’), är inte helt orimlig. Däremot är det svårt att veta vilka eventuella bibetydelser, och därmed skillnader, som man kan ha haft i åtanke i det här enskilda fallet. En nyansskillnad kan vara att evaluation syftar mer på den utvärderingsprocess som leder fram till en bedömning, assessment. I svenskan är det också dessa två ord, utvärdering respektive bedömning, som oftast används vid översättning av evaluation och assessment.
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt preposition för rätt material

  Fråga: 
  Använder man of eller in när man anger att någonting är gjort i ett visst material, som i The product in the new material?
  Rasmus Olsson
  Svar: 
  Båda prepositionerna används, men of är betydligt vanligare än in när det handlar om vilket material något är skapat av. I uttryck med made + preposition används ibland också en variant med from, som i necklaces made from plastic, men även här dominerar made of.
  Maria Estling Vannestål

Sidor