Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Nykter stannar kvar på vagnen

  Fråga: 
  Ett avsnitt av tv-serien Seinfeld är uppbyggt runt idiomet to be on/off the wagon. I avsnittet har rollfigurerna svårt att hålla isär betydelserna: ’att avstå från alkohol’ (on) och ’att dricka alkohol’ (off). Vad är ursprunget till det här uttrycket?
  S-E H
  Svar: 
  Ursprunget verkar höljt i dunkel, men tidiga belägg innehåller substantivet water-wagon, vilket gör det lätt att komma ihåg att det är on the wagon som betyder ’att avstå’. Off the wagon förekommer ofta med verbet fall, det vill säga att man hållit sig nykter ett tag men sedan har ”trillat dit”. Ordböcker anger bara alkohol som det missbruk som förknippas med det här idiomet, men i våra textdatabaser används det även om missbruk av tobak och droger.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • BBC och Obama säger inte fel

  Fråga: 
  Plötsligt verkar alla engelsktalande utelämna det första r-et i February så att det låter som /febjuari/. Eller är det jag som lägger märke till det först nu? Hur gammalt är detta fenomen?
  Stokke
  Svar: 
  Det stämmer att namnet på årets andra månad ofta uttalas /febjuari/. En del ordböcker anger till och med denna uttalsvariant som den vanligaste, även om den ibland kritiseras som ”felaktig”. Men när en form används av allt från nyhetsuppläsare på BBC till Barack Obama kan man vara ganska säker på att den är både väletablerad och gammal, även om det inte går att bestämma åldern exakt. Kombinationen /-bj-/ är lite lättare att uttala än /-br-/ eftersom /b/ och /j/ produceras närmare varandra i munnen än /b/ och /r/. Ibland kan man i amerikansk engelska till och med höra uttalet /febeweri/, utan vare sig /r/ eller /j/.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Fiaskot går i sydlig riktning

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket go/head south i betydelsen ’förvärras, bli sämre’, som i His career went south?
  Börje
  Svar: 
  Uttrycket kommer ursprungligen från aktiemarknaden och är belagt sedan 1920-talet. Man använder ofta olika metaforer som beskriver nedåtgående rörelser för något som försämras eller minskar i värde: Shares/stocks fell/dropped on the stock market. På kartor är ju söderut oftast nedåt och därför har man börjat använda go/head south i överförd betydelse.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Verb med liten betydelseskillnad

  Fråga: 
  Vad är skillnaden mellan end up och wind up?
  Markus
  Svar: 
  Verben end up och wind up har snarlik betydelse: ’(oavsiktligt) hamna i en situation (beroende på ens eget beteende)’. Bara med wind up hittade vi bibetydelsen att situationen man hamnar i är obehaglig eller otrevlig.Båda verben förekommer med samma negativt laddade adjektiv (end/wind up dead/homeless) och ”destinationer” (end/wind up in jail/prison/the hospital). Ibland kombineras dessa i en och samma mening när man beskriver dystra framtidsutsikter: You’re going to end up dead or in jail. Även när fraserna förekommer med vanligtvis positivt laddade ord som married har de oftast negativa associationer: If this was how Ned assessed character, he would end up married to a street thief.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Följ ordgränser vid avstavning

  Fråga: 
  Jag undrar vilka reglerna för avstavning är på engelska?
  Ulrika hallin
  Svar: 
  Engelskan använder så många korta ord att man i många fall helt avstår från avstavning – det uppstår inga fula gluggar ändå. Skulle det trots allt behövas följer man i första hand ordgränserna i sammansatta ord (fire-man), gränsen mellan förstavelse och ordstam (un-pleasant) eller gränsen mellan ordstam och ändelse (interest-ed). Många enspråkiga engelska lexikon anger möjliga avstavningar för alla ord med en upphöjd punkt: ex•tra•or•di•na•ry.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Oväntat uttryck för effektiv Zlatan

  Fråga: 
  Varför skriver Volvo Made by Sweden i stället för Made in Sweden i sin reklam med Zlatan Ibrahimovic?
  Stefan Persson
  Svar: 
  I reklam är det ju bra att dra till sig uppmärksamheten, och ett sätt är att leka med språket. Ett oväntat uttryck är effektivare än ett förväntat. Made by + landsnamn är ovanligt i den här betydelsen men det finns exempel, som i en boktitel från 1997: Made by Hong Kong. En annan ingång till hur reklammakarna kanske har tänkt finns på en hemsida från Yaleuniversitetet från 2012: ”För att stärka Frankrikes varumärke kan det vara mer effektivt att ersätta etiketten Made in France med Made by France […]. En sådan etikett kan förmedla värderingar, excellens, expertkunskap och nytänkande snarare än bara anknytning till en geografisk plats.”
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Pedagogiskt om utbildning

  Fråga: 
  Finns det någon förklaring till att svenskans pedagogisk allt oftare återges med educational i stället för pedagogical, i synnerhet i akademiska sammanhang?
  Staffan Klintborg
  Svar: 
  För det första kan vi konstatera att educational är betydligt vanligare än pedagogical, som i sin tur är mer frekvent än pedagogic. Det har delvis att göra med att educational har en vidare betydelse: förutom ’pedagogisk’ betyder det även ’utbildnings-’ etcetera. Educational används därför i många olika sammanhang och med många olika typer av ord, varav några av de vanligaste är ganska allmänna och abstrakta, som system, program, institution, research, reform och process. Pedagogical, däremot, förekommer ofta med ord som har en tydligare koppling till någon form av praktisk verksamhet, exempelvis practice, skill, approach och technique.Våra textdatabaser visar inte någon större ökning av educational de senaste åren. Möjligen kan det ha ökat i texter på engelska inom den svenska universitetsvärlden sedan vetenskapsområdet ’utbildningsvetenskap’ inrättades 1997. Det översätts ofta med educational science, och inrymmer fler ämnen än pedagogik. Det kan också vara så att man undviker ordet pedagogical, i synnerhet i ett neutralt akademiskt sammanhang, då ordet ibland har en värderande betydelse, som i a very pedagogical article (om en artikel som man uppfattar som lättbegriplig).
  Maria Estling Vannestål
 • Ofta onödig engelsk relation

  Fråga: 
  Hur uttrycker man på engelska distinktionen mellan till exempel ’min mormor’ och ’min farmor’? Grandmother syftar ju på båda.
  Bryan & Magny O’Byfith
  Svar: 
  Det är väldigt ovanligt att man i engelsk text uttryckligen anger om någon är just mormor eller farmor. I vår amerikanska textdatabas anges detta i bara cirka tre procent av fallen. Det är alltså en språklig distinktion som man oftast klarar sig utan på engelska.Det vanligaste sättet att skilja dem åt är att använda adjektiven maternal/paternal före grandmother/grandfather. Typen my mother’s mother är något mindre vanlig. Betydligt ovanligare är typen grandmother följt av ett namn (my grandmother Leona) och my grandmother on my mother’s side. mest sällan.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Så används under tiden

  Fråga: 
  Vad är det egentligen för skillnad mellan orden meanwhile och meantime?
  Carina Pettersson
  Svar: 
  Meanwhile betyder ’under tiden’, men kan också användas utan tidsreferens för att uttrycka kontrast, ungefär som svenskans däremot eller å andra sidan. Meantime används huvudsakligen i frasen in the meantime och delar den första betydelsen av meanwhile (’under tiden’ eller ’i perioden mellan X och Y’). Man ser också meantime användas utan in the (Meantime I’ll savor the little moments we had together), som ett mer informellt alternativ till den längre frasen. Detta hittar man oftare i amerikansk engelska än i brittisk. In the meanwhile, som också existerar, verkar dock vara på utdöende.
  Maria Estling Vannestål
 • Se dubbelt med pluralformen

  Fråga: 
  Vad heter bag-in-box, eller bag-in-a-box, i plural på engelska?
  Otto Schooge
  Svar: 
  De infödda talare vi rådfrågat är osäkra och pluralen är ovanlig, förmodligen eftersom frasen mest används som adjektiv: bag-in-box wine. Det verkar dock som bags-in-boxes är den form som är vanligast. Här markeras alltså pluralen två gånger, som i women officers (singular: woman officer).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor