Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Oväntat uttryck för effektiv Zlatan

  Fråga: 
  Varför skriver Volvo Made by Sweden i stället för Made in Sweden i sin reklam med Zlatan Ibrahimovic?
  Stefan Persson
  Svar: 
  I reklam är det ju bra att dra till sig uppmärksamheten, och ett sätt är att leka med språket. Ett oväntat uttryck är effektivare än ett förväntat. Made by + landsnamn är ovanligt i den här betydelsen men det finns exempel, som i en boktitel från 1997: Made by Hong Kong. En annan ingång till hur reklammakarna kanske har tänkt finns på en hemsida från Yaleuniversitetet från 2012: ”För att stärka Frankrikes varumärke kan det vara mer effektivt att ersätta etiketten Made in France med Made by France […]. En sådan etikett kan förmedla värderingar, excellens, expertkunskap och nytänkande snarare än bara anknytning till en geografisk plats.”
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Pedagogiskt om utbildning

  Fråga: 
  Finns det någon förklaring till att svenskans pedagogisk allt oftare återges med educational i stället för pedagogical, i synnerhet i akademiska sammanhang?
  Staffan Klintborg
  Svar: 
  För det första kan vi konstatera att educational är betydligt vanligare än pedagogical, som i sin tur är mer frekvent än pedagogic. Det har delvis att göra med att educational har en vidare betydelse: förutom ’pedagogisk’ betyder det även ’utbildnings-’ etcetera. Educational används därför i många olika sammanhang och med många olika typer av ord, varav några av de vanligaste är ganska allmänna och abstrakta, som system, program, institution, research, reform och process. Pedagogical, däremot, förekommer ofta med ord som har en tydligare koppling till någon form av praktisk verksamhet, exempelvis practice, skill, approach och technique.Våra textdatabaser visar inte någon större ökning av educational de senaste åren. Möjligen kan det ha ökat i texter på engelska inom den svenska universitetsvärlden sedan vetenskapsområdet ’utbildningsvetenskap’ inrättades 1997. Det översätts ofta med educational science, och inrymmer fler ämnen än pedagogik. Det kan också vara så att man undviker ordet pedagogical, i synnerhet i ett neutralt akademiskt sammanhang, då ordet ibland har en värderande betydelse, som i a very pedagogical article (om en artikel som man uppfattar som lättbegriplig).
  Maria Estling Vannestål
 • Ofta onödig engelsk relation

  Fråga: 
  Hur uttrycker man på engelska distinktionen mellan till exempel ’min mormor’ och ’min farmor’? Grandmother syftar ju på båda.
  Bryan & Magny O’Byfith
  Svar: 
  Det är väldigt ovanligt att man i engelsk text uttryckligen anger om någon är just mormor eller farmor. I vår amerikanska textdatabas anges detta i bara cirka tre procent av fallen. Det är alltså en språklig distinktion som man oftast klarar sig utan på engelska.Det vanligaste sättet att skilja dem åt är att använda adjektiven maternal/paternal före grandmother/grandfather. Typen my mother’s mother är något mindre vanlig. Betydligt ovanligare är typen grandmother följt av ett namn (my grandmother Leona) och my grandmother on my mother’s side. mest sällan.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Så används under tiden

  Fråga: 
  Vad är det egentligen för skillnad mellan orden meanwhile och meantime?
  Carina Pettersson
  Svar: 
  Meanwhile betyder ’under tiden’, men kan också användas utan tidsreferens för att uttrycka kontrast, ungefär som svenskans däremot eller å andra sidan. Meantime används huvudsakligen i frasen in the meantime och delar den första betydelsen av meanwhile (’under tiden’ eller ’i perioden mellan X och Y’). Man ser också meantime användas utan in the (Meantime I’ll savor the little moments we had together), som ett mer informellt alternativ till den längre frasen. Detta hittar man oftare i amerikansk engelska än i brittisk. In the meanwhile, som också existerar, verkar dock vara på utdöende.
  Maria Estling Vannestål
 • Se dubbelt med pluralformen

  Fråga: 
  Vad heter bag-in-box, eller bag-in-a-box, i plural på engelska?
  Otto Schooge
  Svar: 
  De infödda talare vi rådfrågat är osäkra och pluralen är ovanlig, förmodligen eftersom frasen mest används som adjektiv: bag-in-box wine. Det verkar dock som bags-in-boxes är den form som är vanligast. Här markeras alltså pluralen två gånger, som i women officers (singular: woman officer).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Både modernt och ålderdomligt

  Fråga: 
  Mina elever använder ibland ordet fella. Är inte det ett ålderdomligt ord?
  Kerstin
  Svar: 
  Fella är en informell talspråklig variant av fellow. Ordet kan dels användas allmänt om en man, men också – mest i brittisk engelska – om en pojkvän, som i This is Linda’s new fella. Fellow har däremot en ålderdomlig karaktär i allmän betydelse, och används i dag huvudsakligen om en medlem av ett slutet sällskap, ofta med koppling till akademiska sammanhang, som i Fellow of the Higher Education Academy och – i amerikansk engelska – om en student som fått stipendium för studier efter grundexamen. 
  Maria Estling Vannestål
 • Samma sorts vik i Blekinge

  Fråga: 
  I Blekinge finns det en del dialektala namn på havsvikar som slutar på -krig. Kan det vara samma ord som det engelska creek?
  Alf
  Svar: 
  Ja, så är det faktiskt. Det germanska ordet krik eller krig kan bland annat betyda ’vrå’, ’hörn’, ’krok’, ’liten äng’, ’liten havsvik’. Ordet creek har funnits i engelskan med denna betydelse sedan 1300-talet, då det förmodligen lånades in via franskan. I Nordamerika, Australien och Nya Zeeland är betydelsen däremot ’biflod’, ’ström’ eller ’bäck’. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Ologiskt sätt att falla huvudstupa

  Fråga: 
  Varför heter ’huvudstupa’ på engelska head over heels? Vore inte heels over head mer logiskt?
  Youri de Eramessyoun
  Svar: 
  Uttrycket verkar onekligen lite ologiskt. De äldsta beläggen hade den mer förväntade ordningsföljden heels over head, men redan tidigt började man av någon anledning också använda head over heels. Heels over head har nu nästan helt försvunnit, men förekommer ibland för att beskriva att någon ramlar: He tumbled heels over head and rolled onto the grass. Frasen head over heels används mestadels i betydelsen ’störtkär’, och har kommit att bli så starkt förknippad med kärlek att den kan stå ensam utan ett förtydligande in love: Within a few months, they were head over heels.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Roligare böjning med talspråk

  Fråga: 
  Vi har hört formerna funner och funnest där jag förväntade mig more/most fun. Är det bruket att rekommendera?
  Ove & Eric Roms
  Svar: 
  Enstaviga adjektiv kompareras som regel med -er/-est (cheaper/cheapest). Adjektivet fun kommer från substantivet fun, ’nöje, underhållning’, och kompareras oftast med more och most: the most fun thing I’ve ever done, kanske som en rest av dess ursprung som substantiv, då det ibland förekommer tillsammans med more och most: have more fun. Funner/funnest, som i the funnest thing in the world, är ”korrekt” engelska, men det är ovanligare och mer talspråkligt än more/most fun. Noterbart är att bruket av fun som adjektiv är ganska nytt.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Arabiskt på tre olika sätt

  Fråga: 
  Varför heter det the Arab Spring och inte the Arabic Spring eller the Arabian Spring?
  Marianne Svensson
  Svar: 
  Man brukar skilja på orden på följande sätt: Arabic används huvudsakligen om det arabiska språket och den arabiska litteraturen (notera att Arabic ska uttalas med betoningen på den första stavelsen precis som Arab). Arab används i de flesta andra fall när man syftar på Arabien eller dess människor och kultur: Arab cuisine, ’det arabiska köket’, the Arab spring, ’den arabiska våren’. Arabian, slutligen, är en föråldrad form som lever kvar i en rad fasta uttryck och namn som Arabian Nights, ’Tusen och en natt’, Arabian Peninsula, ’Arabiska halvön’, och Arabian (horse), ’arabiskt fullblod’. En person från Saudiarabien, saudier, benämns på engelska a Saudi eller a Saudi Arabian. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor