Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Uttal anpassat till svenskan

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket to take one for the team?
  Agnes Stywar
  Svar: 
  Frasen kommer från baseboll, där det betyder att man offrar sig för laget genom att bli träffad av bollen. I basebollsammanhang finns uttrycket belagt sedan 1980-talet, men först på 2000-talet har frekvensen ökat.Då har det fått en bredare betydelse, som även innefattar ’göra en uppoffring för en grupp människor’, som i John took one for the team when he helped push a car out of the mud – and got covered head to toe in it.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Rätt form för samhället

  Fråga: 
  Ska jag använda bestämd artikel eller inte när jag talar om ”samhället”: society eller the society?
  Jessica
  Svar: 
  Grundregeln är att om du talar om samhället i allmän bemärkelse så ska du inte använda någon artikel: Modern-day society is changing with regards to family structure. Här finns alltså en skillnad mellan engelskan och svenskan, där man använder den bestämda formen samhället. Däremot används the när society följs av en bestämning, som i What created the society we live in today.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Olika sätt att vara fullvuxen

  Fråga: 
  Vad är det för skillnad mellan de olika formerna av det engelska ordet för ’fullvuxen’, full(y)-grown, med bindestreck, och full(y) grown, utan bindestreck?
  Jenny
  Svar: 
  Sammansatta adjektiv och particip skrivs ofta med bindestreck när de står före substantiv (full-grown men) och särskrivna när de står efter ett verb (she’s fully grown). Full-grown är vanligast när det är placerat före substantiv, och särskrivet fully grown är vanligast efter verb. I amerikansk engelska är formerna utan y, full-grown/full grown, vanligare än i brittisk engelska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Mest gillat utan bestämd artikel

  Fråga: 
  Heter det What do you like most? eller What do you like the most?
  Ingrid Jacobsson
  Svar: 
  Båda formerna är mycket vanliga, men den utan bestämd artikel, What do you like most/best, etcetera, verkar vara den mest allmänt accepterade. Ett alternativ – om man vill slippa välja – är att säga What do you prefer?
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelskt uttal med dunkla rötter

  Fråga: 
  De engelska ord som börjar på th verkar kunna delas upp i två grupper. ”Betydelsebärande” substantiv (thief), adjektiv (thin) och verb (thank) uttalas med tonlöst th medan några få vanliga funktionsord uttalas med tonande th (the, this, than). Finns det någon förklaring till detta samband?
  Lars Hellvig
  Svar: 
  Det stämmer att det verkligen finns ett sådant samband, men ursprunget är höljt i dunkel. I fornengelskan uttalades th i början av ord alltid tonlöst, och det tonande ljudet förekom bara mellan vokalljud som i feather och other. På 1300-talet spred sig det tonande ljudet av någon anledning till funktionsord som the. Noterbart är att det knappast finns några engelska ord där skillnaden mellan tonlöst och tonande th ger olika betydelser i ord. Ett undantag är substantivet mouth, ’mun’, som uttalas med tonlöst th, och verbet mouth, ’forma ord med munnen utan att uttala dem’, som har ett tonande th. Tonlöst th är ett av de minst frekventa språkljuden i engelskan och det är dessutom ovanligt i andra språk i världen.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Ett nytt slags måste

  Fråga: 
  Jag har lagt märke till en förändring i amerikanska tv-serier. Det handlar om hur man uttrycker ’du måste’. I stället för you must säger man nu I need you to (do this or that). Jag tycker det är en intressant förskjutning från den tilltalade till den talande. Har ni kommentarer till detta?
  Gunnel Färm
  Svar: 
  Modala hjälpverb – som may, must och should – ersätts allt oftare av så kallade semi-modals, som have (got) to, need to och want to. Ett exempel är: You want to make sure your weight doesn’t fall below a level that’s safe (=’you should make sure’). Delvis hänger detta samman med en tendens att man uttrycker uppmaningar på ett mer informellt och mindre auktoritärt sätt. Ytterligare ett sätt att låta mindre ”diktatorisk” är, som du påpekar, att flytta över behovet från den tilltalade till den talande: I need you to calm down! (’Lugna ner dig!’).
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Två vanliga sätt att gilla mest

  Fråga: 
  Heter det What do you like most? eller What do you like the most?
  Ingrid Jacobsson
  Svar: 
  Båda formerna är mycket vanliga, men den utan bestämd artikel, What do you like most/best etcetera. verkar vara den mest allmänt accepterade. Ett alternativ – om man vill slippa välja – är att säga What do you prefer? 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Rätt smak till rätt preposition

  Fråga: 
  Vilken preposition ska användas efter taste, of eller in, som i my taste of/in music?
  Magnus Hellberg
  Svar: 
  Taste in – som i As far as my own taste in music is concerned I like everything from ragtime to opera – är det uttryck som rekommenderas av några av våra vanligaste ordböcker. Formen med in är också den klart vanligaste, i såväl brittisk som amerikansk engelska. 
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Bättre val att rådbråka hjärnan

  Fråga: 
  Jag är oense med en god vän om det heter I racked my brain eller I wracked my brain.
  Kim Nilsson
  Svar: 
  På svenska kan man säga rådbråka sin hjärna/sitt minne, där rådbråka är ett gammalt ord som ursprungligen betecknade en avrättningsmetod där lemmarna krossades. Det engelska ordet rack har en liknande historia, och de flesta auktoriteter rekommenderar att man skriver I racked my brain. Men stavningen wracked är också ganska vanligt förekommande eftersom wrack kan betyda ’förstöra’, vilket ju passar någorlunda i sammanhanget. Mest logiskt och mest accepterat är dock racked.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • First följs ofta av second

  Fråga: 
  Vad är skillnaden mellan first och firstly i uppräkningar?
  Anna
  Svar: 
  Den största skillnaden rör frekvens: First är betydligt vanligare. Amerikaner har en starkare preferens än britter för first. Både first och firstly förekommer mest i vetenskaplig text. Oftast följs first av second senare i texten. Till exempel: First, we argue that the concept of trust should be situated in the context of modernity. Second, we highlight a close relation between risk perception and risk assessment. Men det finns undantag. Ibland uttrycks inte explicit att nästa punkt på listan är på väg att nämnas, och ibland används andra markörer, exempelvis also: This study has several limitations. First, only household members in Flagstaff are characterized in this study. Also, not all questions were answered by all respondents.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet

Sidor