Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Gemensamma grundbetydelser

  Fråga: 
  Jag har ofta funderingar om prepositioner. Heter det exem­pelvis on eller at the table och fall on eller to the ground?
  Cristina Cardell
  Svar: 
  Skillnader i prepositionsbruk mellan olika språk gör det svårt att veta vilken preposition man ska välja i olika uttryck. Man använder on the table när något ligger uppe på bordet, medan at används om någon eller något som är vid bordet, till exempel a chair/many people at the table. Fell to the ground är klart vanligare än fell on the ground, även om båda existerar. Så i de här fallen överensstämmer de svenska och engelska prepositionerna ganska väl, om man tänker sig att on har grund­betydelsen ’på’, at ’vid’ och to ’till’. Är man osäker i ett specifikt fall kan man förstås använda ett lexikon. 
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt häst på rätt bana

  Fråga: 
  Vad menar man med uttrycket horses for courses som jag hörde på jobbet häromdagen?
  Pernilla
  Svar: 
  Det rimmande uttrycket har funnits i minst hundra år. Det kommer från hästsporten, där vissa hästar anses vara särskilt lämpade för vissa banor (courses). I överförd användning betyder det att man ska sätta rätt person på rätt jobb.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Rätt uttal för trådlös överföring

  Fråga: 
  Vad betyder egentligen Wi-Fi och hur ska det uttalas?
  Linda B
  Svar: 
  Wi-Fi (skrivs även wifi) skapades omkring år 2000 som benämning på en teknisk standard för trådlös dataöverföring, som egentligen hade den krångliga beteckningen IEEE 802.11b Direct Sequence. Namnet togs fram i analogi med termen för högklassig ljudåtergivning, hi-fi (high fidelity), så man skulle kunna säga att det står för wireless fidelity. Men det är alltid bara kortformen som används. Trots att fidelity uttalas med /fi-/ i början av ordet uttalas förkortningarna ”hai fai” och ”wai fai”.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Elefant med språkspridning

  Fråga: 
  Varifrån kommer uttrycket the elephant in the room?
  Gino Cdl
  Svar: 
  Ursprungligen användes uttrycket i filosofiska utläggningar, för att referera till något som är både uppenbart och orimligt. Sedan 1980-talet har frasen fått ökad användning i betydelsen ’ett uppenbart problem som ingen vill eller vågar diskutera’. Ett exempel yttrat av en svart amerikan illustrerar hur frasen används: The elephant in the room is race. As an African-American, you sometimes are reluctant to bring that up. Uttrycket the elephant in the room finns som översättningslån i flera språk, bland annat svenska, norska, tyska och franska.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • No shit inte alltid ironiskt

  Fråga: 
  Vilken är bakgrunden till den ironiska frasen no shit, som betyder ungefär ’det är helt självklart’?
  Kate E-M
  Svar: 
  I de tidigaste beläggen fanns ingen antydan till sarkasm, utan frasen uttryckte helt enkelt förvåning i stil med ’menar du det?’ eller ’är det (verkligen) sant?’. Från detta bruk utvecklades på 1960-talet den sarkastiska användningen när någon kommer med självklarheter (”No one lives forever.” ”No shit.”). Ibland kan sarkasmen förstärkas genom att man avslutar med namnet på en känd detektiv: No shit, Sherlock. Det finns även en tredje användning där man lägger till no shit i ett yttrande för att betona att det man sagt verkligen är sant: No shit, you may laugh but he was just a freak of nature.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Apostrofen på väg bort

  Fråga: 
  Hur skriver man 1980-talet på engelska? 1980s utan apostrof eller 1980’s med apostrof?
  Tony Iawu
  Svar: 
  Båda alternativen går bra. Varianten utan apostrof är klart vanligare, och eftersom bruket av apostrofer minskar kan man i första hand rekommendera den apostroflösa varianten. 
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Were uttrycker önsketänkande

  Fråga: 
  Varför säger man If I were you, I would ... i stället för If I was you, I would ...?
  Tomas Forsman
  Svar: 
  Normalt sett är ju was den form av verbet be som används tillsammans med I, men i det här fallet är det fråga om en gammal konjunktiv som lever kvar (liksom det svenska vore). Den används i konstruktioner av den här typen, om utsagor som inte är ”sanna” utan bara önskade eller tänkta. Då är det were som gäller oavsett person, alltså I were, you were, he/she were … I mer informellt, framför allt talat språk är If I was you också vanligt förekommande.
  Maria Estling Vannestål
 • Nincompoop ingen latinism

  Fråga: 
  Det lustiga ordet nincompoop, som jag tror betyder ’pappskalle’ ungefär, vad är det för ord? Det låter väldigt annorlunda.
  l Eriksson
  Svar: 
  Man ser ofta uppgiften att ordet skulle komma från det latinska non compos mentis, ’inte vid sina sinnens fulla bruk’, men språkforskarna betvivlar numera detta. Det finns andra hypoteser, men vi får nog nöja oss med att detta skojiga ord finns tillhands när vi vill beskriva en viss typ av medmänniska.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Kudos modeord med tradition

  Fråga: 
  Är kudos ett ord som nyligen har kommit in i engelskan?
  Agneta Fridhammar
  Svar: 
  Kudos är inlånat från grekiskan och kan betyda ’beröm, erkännande, heder’, som i Kudos to you for remaining devoted to your dream and ideas. Den första belagda förekomsten i en engelsk text är från 1831, men förutom en liten guldålder på 1930-talet är det under de senaste decennierna som ordet har ökat mest sedan det kom in i engelskan. Kudos används framför allt i informellt språk, och var ursprungligen ett slangord bland universitetsstudenter. Ibland hörs även singularformen kudo, genom feltolkningen att kudos skulle vara plural. 
  Maria Estling Vannestål
 • Vokalljud avgör bestämd artikel

  Fråga: 
  Har man slutat använda an framför vokal? Det verkar som om alla konsekvent skriver a nuförtiden.
  Lasse Lindholm
  Svar: 
  Att använda a framför vokal är inte accepterat engelskt språkbruk, och när man ser det i skrift är det nog ofta helt enkelt fråga om ett skrivfel. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det är vokalljudet snarare än stavningen i det påföljande ordet som avgör den obestämda artikelns form. Alltså använder man exempelvis a framför European och one-way street, trots att orden stavas med en inledande vokal, precis som man använder an framför ord med stum konsonant, exempelvis hour och honour. 
  Maria Estling Vannestål

Sidor