Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Arabiskt på tre olika sätt

  Fråga: 
  Varför heter det the Arab Spring och inte the Arabic Spring eller the Arabian Spring?
  Marianne Svensson
  Svar: 
  Man brukar skilja på orden på följande sätt: Arabic används huvudsakligen om det arabiska språket och den arabiska litteraturen (notera att Arabic ska uttalas med betoningen på den första stavelsen precis som Arab). Arab används i de flesta andra fall när man syftar på Arabien eller dess människor och kultur: Arab cuisine, ’det arabiska köket’, the Arab spring, ’den arabiska våren’. Arabian, slutligen, är en föråldrad form som lever kvar i en rad fasta uttryck och namn som Arabian Nights, ’Tusen och en natt’, Arabian Peninsula, ’Arabiska halvön’, och Arabian (horse), ’arabiskt fullblod’. En person från Saudiarabien, saudier, benämns på engelska a Saudi eller a Saudi Arabian. 
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Skattebetalare har blivit kollektiv

  Fråga: 
  I ett brev till tidningen The Times observerade jag följande mening: The cost will be borne by we the tax payer. Är detta språkbruk vanligt?
  Lennart Petersson
  Svar: 
  Våra databaser innehåller en hel del exempel på we före ett substantiv i singular, men nästan alla dessa är kollektiva substantiv, alltså ord med plural betydelse men singular form, till exempel we the public eller we the jury. Faktiskt hittar vi också ett exempel på just we the taxpayer, och letar man på Google finns det gott om sådana fall. Kanske har ordet här anammat en sorts kollektiv betydelse, lik den i the public och the jury. Det kan också handla om en anspelning på de första orden i den amerikanska konstitutionen, We the people. Intressant att notera är också att det är subjektsformen we och inte objektsformen us som används i ditt exempel. Det vanliga är ju annars att prepositioner följs av objekt.
  Maria Estling Vannestål
 • Amerikan väljer oftare singular

  Fråga: 
  Vilken verbform används mest tillsammans med the media, singular eller plural?
  Birgitta Johansson
  Svar: 
  Media är ursprungligen pluralformen av medium, så egentligen borde man använda en verbform i plural: the media are/have. På senare år har dock singularformen, the media is/has, blivit mycket vanlig, om än inte alltid accepterad. Framför allt i amerikansk engelska är singular till och med vanligare än plural, och man hittar även singularformen i ansedda brittiska tidningar som The Independent och The Times. 
  Maria Estling Vannestål
 • Tre olika sätt att säga hej

  Fråga: 
  Vad är skillnaden mellan hälsningsfraserna hi, hello och hey?
  Lene & Tom K-W
  Svar: 
  Enligt en studie gjord på amerikanskt talspråk finns det en del skillnader i hur och av vem orden används. Hi är klart vanligast och hey minst frekvent. Kvinnor föredrar hi, medan män varierar sina hälsningar mer. Hey används mer av yngre, av män och av arbetarklassen. Hi besvaras oftast med hi, och hey oftast med hey, medan hello däremot oftast bemöts med hi. Ett intressant resultat är att män oftare än kvinnor använder namn och frågor om ”läget” i samband med hälsningsfraserna: Hey, Jason, what’s going on?
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Utvärdering av nyanser

  Fråga: 
  Jag läser ett protokoll för introduktion av nya prylar och procedurer: innovation, development, evaluation, assessment, long-term data. Vad skiljer evaluation och assessment i detta sammanhang – eller är det möjligen fråga om en tautologi?
  Trygve
  Svar: 
  Definitionerna av evaluation och assessment i olika ordböcker är mycket likartade, så din tanke om tautologi, alltså att man omotiverat använder två olika ord för samma sak (’tårta på tårta’), är inte helt orimlig. Däremot är det svårt att veta vilka eventuella bibetydelser, och därmed skillnader, som man kan ha haft i åtanke i det här enskilda fallet. En nyansskillnad kan vara att evaluation syftar mer på den utvärderingsprocess som leder fram till en bedömning, assessment. I svenskan är det också dessa två ord, utvärdering respektive bedömning, som oftast används vid översättning av evaluation och assessment.
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt preposition för rätt material

  Fråga: 
  Använder man of eller in när man anger att någonting är gjort i ett visst material, som i The product in the new material?
  Rasmus Olsson
  Svar: 
  Båda prepositionerna används, men of är betydligt vanligare än in när det handlar om vilket material något är skapat av. I uttryck med made + preposition används ibland också en variant med from, som i necklaces made from plastic, men även här dominerar made of.
  Maria Estling Vannestål
 • Sammandragna former i talspråk

  Fråga: 
  Jag har föreställt mig att man i talspråk använder didn’t, etcetera, och följaktligen även i skriftliga dialoger, medan man i löpande text skriver did not. Genom att läsa Alice Munro, försöker jag komma underfund med om det finns någon regel, men vilken hypotes jag än ställer upp finner jag inkonsekvenser.
  Ulla Sirén
  Svar: 
  Språkanvändare, även modersmålstalare, varierar sitt språkbruk – både i tal och i skrift. Men du har rätt i att sammandragna former som didn’t och it’s huvudsakligen används i talspråk och i andra former av informellt skriftspråk. Sedan kan de fullständiga formerna användas även i talspråk, när man vill betona ett enskilt ord, som not i she did not! Här skulle det inte fungera med didn’t. Man hittar samman­dragna former också i mer formella texter, men sammandragningar är betydligt vanligare i andra sammanhang.
  Maria Estling Vannestål
 • Sanna Nielsen gör det ogjort

  Fråga: 
  Vad betyder ordet undo i Sanna Nielsens schlagerlåt?
  Sonnie Tholot
  Svar: 
  Undo är del av en grupp verb som ofta uttrycker mot­satsen till den aktivitet som verbet utan prefixet un- uttrycker, till exempel (un)tie, (un)lock, (un)cover. Just undo kan i det här sammanhanget sägas betyda något i stil med ’att göra något ogjort’: He can never undo the damage that his actions have caused. Undo har också två andra, mindre vanliga betydelser, ’knäppa upp’, He undid his pants, och ’tillintetgöra’, It was Mother’s death. It simply undid him.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Gemensamma grundbetydelser

  Fråga: 
  Jag har ofta funderingar om prepositioner. Heter det exem­pelvis on eller at the table och fall on eller to the ground?
  Cristina Cardell
  Svar: 
  Skillnader i prepositionsbruk mellan olika språk gör det svårt att veta vilken preposition man ska välja i olika uttryck. Man använder on the table när något ligger uppe på bordet, medan at används om någon eller något som är vid bordet, till exempel a chair/many people at the table. Fell to the ground är klart vanligare än fell on the ground, även om båda existerar. Så i de här fallen överensstämmer de svenska och engelska prepositionerna ganska väl, om man tänker sig att on har grund­betydelsen ’på’, at ’vid’ och to ’till’. Är man osäker i ett specifikt fall kan man förstås använda ett lexikon. 
  Maria Estling Vannestål
 • Rätt häst på rätt bana

  Fråga: 
  Vad menar man med uttrycket horses for courses som jag hörde på jobbet häromdagen?
  Pernilla
  Svar: 
  Det rimmande uttrycket har funnits i minst hundra år. Det kommer från hästsporten, där vissa hästar anses vara särskilt lämpade för vissa banor (courses). I överförd användning betyder det att man ska sätta rätt person på rätt jobb.
  Hans Lindquist, Malmö högskola

Sidor