Questions & answers

I Språktidningens avdelning Q&A svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Synonymer med olika ursprung

  Fråga: 
  På engelska kan ’dyr’ heta både dear och expensive. Vad är skillnaden mellan dem?
  Anna
  Svar: 
  Dear är ett germanskt ord som har funnits i engelskan i mer än 1 000 år, medan expensive lånades in från latin eller franska på 1600-talet. I dag är expensive betydligt vanligare, men dear lever kvar, särskilt regionalt i Storbritannien och de forna brittiska kolonierna. Dear uppfattas av en del som ålderdomligt eller vardagligt, men det förekommer också ofta i tidningstexter och mer formella sammanhang, samt i fasta uttryck som It cost him dear/dearly, ’Det stod honom dyrt’. Här är ett känt exempel ur en sångtext: Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it’s not too dear (Lennon/McCartney).
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Kvarleva från olika sätt att mäta tid

  Fråga: 
  Varför säger man five o’ clock när man talar om ett jämnt klockslag?
  Jill
  Svar: 
  Det ursprungliga uttrycket var five of the clock, och det användes för att skilja tid som mättes med klocka från tid som mättes på andra sätt, exempelvis med hjälp av solen. Från 1500-talet och framåt har of the förkortats till o’, medan clock har levt kvar. Vi ser samma utveckling i will o’ the wisp, om ett ’irrbloss’, alltså ett mystiskt ljus på en hed, i ett kärr eller liknande, och Jack o’ lantern, som i dag mest används om en pumpa där man har skurit ut ögon, näsa och mun, men som också kan betyda ’irrbloss’ och ’nattvakt’. I will o’ the wisp har ju dock den bestämda artikeln, the, behållits.
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • Engelsk matporr är positivt laddad

  Fråga: 
  På svenska finns det sammansatta substantivet matporr, som syftar på överdådigt läckra bilder på mat. Ordet verkar oftast ha en positiv klang, men jag undrar hur det ser ut med engelskans food porn.
  Mariah
  Svar: 
  Porn – men inte den långa formen pornography – har använts sedan 1970-talet för att beskriva bilder och texter som man vältrar sig i och som framhäver de sinnliga aspekterna av ett ämne med en effekt som liknar den som pornografin har. Food porn, som är den vanligaste av dessa sammansättningar, är mestadels positivt laddat: drooling over some delicious food porn, medan de flesta andra har negativ betydelse. Poverty porn syftar till exempel på att man exploaterar fattigas lidande för att samla in pengar, medan property porn beskriver tv-program om lyxbostäder. Ruin porn, slutligen, beskrivs i ett exempel som ”images of once striking but now decaying buildings surrounded by scenes of desolation”. Invånarna i vissa amerikanska städer ogillar starkt att andra vältrar sig i deras förfall: Detroiters hate what they call ”ruin porn”.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Engelsk plural för datormöss

  Fråga: 
  Översätter man datormöss med computer mouses eller computer mice? Jag tycker mig ha hört båda varianterna.
  Lena
  Svar: 
  Ja, det stämmer, och båda varianterna används flitigt. Den oregelbundna pluralformen mice är dock klart vanligare än den regelbundna mouses, trots att somliga menar att den senare är ett bättre val, för att särskilja den här specifika betydelsen av mouse. Det hävdas också att det borde heta mouses för att sammansättningar där det ena ordet har tappat sin ursprungliga betydelse brukar bli regelbundna – precis som att man sa Walkmans i stället för Walkmen – men den regeln har gott om undantag. Dataföretag använder ofta mouse devices i stället för att slippa välja. Det sägs ibland att mouse skulle vara en förkortning för manually-operated user-select equipment, vilket skulle föranleda användningen av mouses, men detta är en myt. Det handlar i stället helt enkelt om den fysiska likheten med den lilla gnagaren.På engelska kan det talas om både computer mouses och computer mice. Illustration: Gustaf Öhrnell Hjalmars
  Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet
 • En uppmaning om att ta det lugnare

  Fråga: 
  I en av sina monologer diskuterar Jerry Seinfeld hur livet för amerikanska barn är förknippat med ordet up: shut up, let me stay up och wait up, medan det för vuxna mest är förknippat med down: put that down, sit down och slow down. Jag är bekant med alla dessa utom wait up. Vad betyder det?
  Cosmo
  Svar: 
  Den vanligaste betydelsen för wait up är ’sitta uppe och vänta på att någon ska komma hem’, som i Don’t wait up for me, I may be late. Wait up i Seinfeld-exemplet är snarare en synonym till wait i betydelsen ’stanna, gå/spring inte så fort’, som i Wait up, man, Dan says. You walk so fast.Wait används väldigt sällsynt med up i texterna i våra databaser, förmodligen delvis på grund av frasens talspråkliga karaktär.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Bäst att skriva ihop engelska i svenska

  Fråga: 
  Hur skriver man ordet road trip på svenska? Road trip eller roadtrip?
  Maria
  Svar: 
  I svenska medietexter dominerar hopskrivning i ett ord, och det är det skrivsätt vi rekommenderar i svenska texter.Engelska sammansättningar och flerordsuttryck får ofta hopskriven form i svenskan när de blir fasta, etablerade uttryck. Utvecklingen är ofta densamma i engelskan, och även om särskrivning, road trip, och skrivning med bindestreck, road-trip, dominerar i engelska ordböcker och i engelskt språkbruk, är hopskrivning, roadtrip, också rätt vanligt.
  Ola Karlsson, Språkrådet
 • Samma ord för alla rektorer

  Fråga: 
  När man talar om en kvinnlig skolrektor på engelska, ska man då använda headmistress i stället för headmaster?
  Ulla-Britt
  Svar: 
  Tidigare skilde man ofta på manliga och kvinnliga rektorer i brittisk engelska. Sedan några decennier tillbaka används i stället head teacher eller bara head, det senare förutom att det är smidigare också för att markera att rektorer sällan undervisar numera. Somliga brittiska privatskolor har behållit det gamla språkbruket med headmaster/headmistress. I andra delar av den engelskspråkiga världen, till exempel USA och Australien, används i stället det könsneutrala principal. Rector används ibland i skolor med religiös inriktning, exempelvis i Skottland.
  Linnéuniversitetet
 • Egenhet i skrivstil utan förklaring

  Fråga: 
  Jag har funderat på en liten detalj i amerikansk handstil. Det verkar vara vanligt att skriva versala r, till exempel wRite, vilket jag tycker är lite udda. När uppstod bruket att skriva med versala R i USA?
  Carl
  Svar: 
  Precis som i Sverige har skrivstilen utvecklats över tid i USA, från ett sammanhängande flöde där man sällan lyfter pennan till något som mer liknar delvis hopkopplade textade bokstäver. När det gäller versala R inne i ord har vi letat i amerikanska skrivstilsmanualer men inte hittat någon som rekommenderar detta och inte heller någon uppgift om när det började. Däremot är det fler än du som har uppmärksammat företeelsen. Det finns grafologer som har antytt att det kan visa på att skribenten är utåtriktad och vill framhäva sig själv, medan andra menar att det inte betyder något alls.
  Hans Lindquist, Malmö universitet
 • Företag kan utöka sin verksamhet

  Fråga: 
  Fungerar det att skriva skala upp, från engelskans scale up, när man syftar på hur ett företag trappar upp sin verksamhet på ett visst ställe?
  Åsa
  Svar: 
  Använd hellre ett etablerat svenskt ord eller uttryck, exempelvis utöka eller trappa upp. Uttrycket skala upp används visserligen en del men är ännu inte är så etablerat i svenskan att det står med i ordböckerna.
  Gabriella Sandström, Språkrådet
 • Bäst att följa svensk standard

  Fråga: 
  Ett internationellt företag planerar att skriva de anställdas mejladresser på så vis att å blir aa, ä blir ae och ö blir oe. Fungerar det eller är det standardiserat att man bara tar bort prickarna och ringarna på å, ä, ö i svenska mejladresser?
  Patrik
  Svar: 
  Den svenska standarden är otvetydigt att ersätta å, ä, och ö med a och o. Det är totalt dominerande i det svenska e-postadressbruket och även det skrivsätt som Svenska datatermgruppen och Språkrådet rekommenderar, i de fall man inte kan använda å, ä och ö. Om man inte har tillgång till en viss bokstav med diakriter är det helt enkelt brukligt att slopa själva diakritdelen (som ring över a, trema eller prickar över a, o, u etcetera), inte att ersätta det med andra tecken. Dessutom kan det ses som ett större ingrepp att lägga till en bokstav, som aa för å. Det finns dock ingen svensk ISO-standard som reglerar detta.Samma gäller för webbadresser. Där kan man också ha så kallade IDN-adresser, international domain name, med å, ä, ö, ü och så vidare, men i de fall man inte har det används bara a och o. Att göra på olika sätt i e-postadresser och webbadresser vore mycket olämpligt.
  Ola Karlsson, Språkrådet

Sidor