Prenumerera på bloggen
 • Händer det ofta att tungan slinter och att en närstående får fel namn? Lugn. Det är ett misstag som många begår. Inte minst när hunden är inblandad.

  Att i farten tilltala en person med fel namn kan uppfattas som arrogant eller respektlöst. Men det är ett vanligt misstag. Och de kognitiva förväxlingar som görs är inte slumpartade.

  Det är forskare i psykologi och neurovetenskap vid Duke university, USA, som har studerat 1 700 personer och deras felsägningar. Resultaten har publicerats i tidskriften Memory & Cognition.

  Forskarna konstaterar att felsägningarna följer vissa mönster. Om det är två vänner som samtalar och en av dem råkar säga fel namn är sannolikheten stor att det felaktiga namnet tillhör en annan vän. Om det gäller en arbetskamrat är det sannolikt att det felaktiga namnet som slinker in i samtalet tillhör en annan vän.

  Uppenbart är enligt forskarna att relationer sorteras i kategorier. Den som säger fel gör det oftast genom att nämna en annan person från samma kategori. Det är alltså troligare att en talare förväxlar namnen på två kusiner än namnen på en förälder och en granne.

  Ljudmässiga likheter är en annan vanlig källa till felsägningar. Michael kan lätt bli Mitchell, Joey bli Mikey och John bli Bob.

  En annan vanlig miss är att någon familjemedlem råkar kallas samma sak som familjens hund. Men det är bara just hundens namn som dyker upp i fel sammanhang. Katter och andra husdjur får ha sina namn i fred. Enligt forskarna beror detta förmodligen på att hunden mer än andra husdjur betraktas som en familjemedlem. Dessutom lystrar hunden till sitt namn på ett sätt som andra husdjur i regel inte gör.

  Felsägningarna har däremot ingen koppling till andra egenskaper. Det är alltså inte så att exempelvis långa personer utgör en kategori där det sker många förväxlingar.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Både inom politiken och näringslivet talas det allt mer om cirkulär ekonomi. Det handlar om ett förhållningssätt inspirerat av naturens kretslopp. När systemet är fulländat skapas inget avfall utan alla restprodukter kan på något sätt återvinnas.

  Få länder i världen har ett lika stort ekologiskt fotavtryck som Sverige. Om alla andra hade ett lika stort fotavtryck skulle det enligt Världsnaturfonden behövas 3,7 jordklot för att resurserna skulle räcka till.

  Cirkulär ekonomi är belagt i svenskan sedan 2009. Sedan dess har användningen ökat stadigt. I Skånskan skriver Yngve Sunesson att det blivit något av ett modeord:

  Både EU och re­ger­ing­en vill ar­be­ta för ”cir­ku­lär eko­no­mi”. En­ligt både EU och re­ger­ing­en in­ne­bär be­grep­pet att åter­an­vän­da och laga och att be­trak­ta av­fall som en re­surs. Kon­kret hand­lar det om pro­duk­ter som är håll­ba­ra och åter­vin­nings­ba­ra och där icke för­ny­ba­ra ma­te­ri­al så små­ning­om er­sätts med för­ny­ba­ra. EU-kom­mis­sio­nen har ta­git fram för­slag som syf­tar till att ska­pa nya af­färs­möj­lig­he­ter och nya jobb sam­ti­digt som ne­ga­tiv på­ver­kan på kli­mat, mil­jö och häl­sa mins­kar.

  Betydligt äldre i svenskan är ordet kretsloppssamhälle. Regeringskansliet har åtminstone tidigare satt likheten mellan det och cirkulär ekonomi:

  Meddelande om en cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle)

  I Svenska Dagbladet skriver företrädare för bilhandeln om hur ett förslag från regeringen riskerar att minska intresset för fordon som drivs med biogas. De hävdar att det vore en utveckling i fel riktning:

  Detta borde vara helt oacceptabelt för en regering med gröna ambitioner. Biogas är ju ett av marknadens klimatsmartaste drivmedel som dessutom utvinns ur avfall och restprodukter – det perfekta exemplet på en cirkulär ekonomi. Dessutom minskar biogasen de hälsofarliga utsläppen vilket dieseln – oavsett om den är fossil eller förnybar – bidrar till.

  Det talas om cirkulär ekonomi i en rad andra språk. På danska heter det till exempel cirkulær økonomi, på norska sirkulær økonomi, på engelska circular economy, på spanska economía circular och på italienska economia circolare.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Att vara upprörd eller att ha tankarna på annat håll är inte alls lika farligt som att messa vid ratten. Den som inte kan låta bli att skriva sms under bilkörning utsätter sig för stora risker. Det visar en amerikansk studie publicerad i tidskriften Nature.

  Något som kan liknas vid ett sjätte sinne gör att bristande uppmärksamhet inte leder till ännu fler trafikolyckor. Det konstaterar amerikanska forskare som testat 59 personers bilkörning i en simulator. I slumpvis ordning fick deltagarna köra samma sträcka men med olika förutsättningar – vid ett tillfälle provocerades de till att bli arga och upprörda, vid ett annat ställdes de inför kluriga frågor som fick dem att tappa koncentrationen, vid ett tredje fick de skicka sms vid ratten och vid ett fjärde körde de sträckan utan några störningar.

  De tre gånger som förarna distraherades resulterade i mer nervös bilkörning. Men det var bara när de skickade sms som bilen fick en slalomliknande bana. Visserligen gjorde förarna små oavsiktliga svängar både när de var upprörda och när de ställdes inför svåra frågor, en då kompenserade de blixtsnabbt med att vrida ratten lika mycket i motsatt riktning. Därför kunde de under körningen hålla sig i en rak linje.

  Annat var det alltså när deltagarnas uppgift var att messa under färden. Skillnaden var enligt forskarna att förarnas koordination bröts när blicken riktades mot mobiltelefonen. Samtidigt försvann också det ”sjätte sinne” som reflexmässigt reparerade alla rattrörelser. I stället vinglade de mellan filerna utan ordentlig kontroll varken på bilen eller på omgivningarna. Så skriv gärna – men inte vid ratten.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I nitton amerikanska delstater finns redan regler för hur flerspråkighet ska belönas. I ytterligare fjorton delstater har arbetet påbörjas. I Alaska blir Anchorage först ut med att ge flerspråkiga elever ett särskilt erkännande.

  Sommaren 2011 anslöt sig en rad skolor i Kalifornien, USA, till Seal of biliteracy, ett projekt som går ut på att uppmärksamma och belöna kunskaper i främmande språk. Sedan dess har en lång rad skolor över stora delar av landet gått med i projektet. Regelverk för utdelningen finns eller diskuteras i två tredjedelar av landets delstater.

  Seal of biliteracy har formen av ett sigill som följer med elevernas avgångsbetyg från high school. Sigillet ska fungera som något av en kvalitetsstämpel – eleven ska dels ha goda kunskaper i engelska, dels ha goda kunskaper i ett världsspråk som arabiska, franska, italienska, japanska, kinesiska, spanska eller tyska. Fler främmande språk kommer att läggas till undan för undan. Den som har ett annat modersmål än engelska behöver gå ut high school med höga betyg i engelska. Tanken är att potentiella arbetsgivare ska fästa särskild uppmärksamhet på sigillet och att betrakta språkkunskaperna som en konkurrensfördel.

  I Alaska har arbetet börjat på delstatlig nivå med att ta fram ett regelverk för sigillet. Skolorna i Anchorage väntar inte utan inför sigillet redan i år. I ett pressmeddelande skriver den lokala myndigheten att flerspråkighet är en nödvändig kompetens i dagens samhälle. Därför vill skolorna att elever ska få sina kunskaper dokumenterade på ett sätt som blir synligt när de ger sig ut i arbetslivet.

  Anders

  0 kommentarer
 • Hjärnans aktivitet i viloläge förutsäger hur snabbt en person kan lära sig ett främmande språk. Amerikanska forskare har nämligen hittat en koppling mellan inlärningstakten och aktiviteten i hjärnan.

  Just nu håller ett forskningsorgan kopplat till USA:s flotta på att utveckla ett system för blixtsnabb språkinlärning. Målet är att flottans anställda ska kunna skaffa sig hyggliga kunskaper i ett främmande språk på bara 20 timmar. Hjälpmedlet är ett skräddarsytt datorprogram som ställer eleverna inför olika situationer. Programmet anpassar takten till elevernas kunskapsnivå. Det sker också ständiga utvärderingar av bland annat uttalet.

  Programmet har också använts till ett försök på University of Washington. Där fick 19 personer lära sig franska under åtta veckor. Varje vecka hade de två halvtimmeslånga lektioner. För att få gå vidare till nästa nivå var de tvungna att klara ett kunskapstest.

  Deltagarnas EEG registrerades vid flera tillfällen. Ett av dessa tillfällen var före lektionens början, då hjärnans aktivitet i viloläge registrerades.

  Projektet avslutades med ett nytt kunskapstest. De snabbaste i gruppen skaffade sig på halva tiden samma kunskaper som de långsammaste. Det visade sig också att de snabbaste hade starkare kopplingar till de områden i hjärnan där språkprocesser behandlas.

  Enligt forskarna innebär detta att vissa redan från födseln är mer lämpade för att snabbt lära sig ett främmande språk. Samtidigt betyder det inte att den som inte har samma förutsättningar ska ge upp. Motivation och kognitiv träning är egenskaper som kan vara till minst lika stor nytta.

  Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain and Language.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • På svenska är det självklart att tala om Tjeckien. Men på engelska finns ingen given kortform för Czech Republic. Därför förespråkar bland annat utrikesdepartementet att Czechia ska bli den officiella formen. Det rapporterar AP.

  Långformen Republiken Tjeckien hörs sällan på svenska. Den engelska motsvarigheten Czech Republic är desto vanligare – men också desto krångligare. Åtminstone ur marknadsföringssynpunkt.

  På det framgångsrika hockeylandslagets tröjor står det Czech, men ett adjektiv går förstås inte att använda som namn. I stället vill utrikesdepartementet att Czechia ska användas på engelska, Tschechien på tyska och Tchequie på franska.

  Förslaget har ännu inte fått majoritet. Flera tunga ministrar och presidenten står dock bakom idén. Om den får klartecken kommer regeringen att vända sig till FN för att få den nya kortformen registrerad.

  Skälet är alltså att Czech Republic – som kvarstår som det fullständiga namnet – anses fungera dåligt på olika typer av souvenirer. Hälften så långa Czechia tros däremot fungera utmärkt i marknadsföringen. Oavsett hur det går det på svenska bra att fortsätta tala om Tjeckien.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Både grexit och brexit letade sig snabbt in i Svenska Akademiens ordlista. Grekland har än så länge varken lämnat EU eller EMU, och frågan om Storbritanniens EU-medlemskap avgörs i en folkomröstning den 23 juni. Valet står mellan brexit och bremain.

  Brexit är en sammandragning av British exit. Bremain är i stället bildat till verbet remain (’förbli’). Även detta ord har nu lånats in i svenskan från engelskan. Så här skildrar tidskriften Fokus stämningarna inför EU-omröstningen:

  Strax under de vildaste utspelen har folkomröstningen väckt liv i en engagerad och ibland rätt avancerad politisk diskussion. Britter ur alla samhällsklasser talar om vilka de är och vilka de vill vara. Lokaler som bokats för debatter får bokas om till större lokaler. När Brexit och Bremain möts i teatern Palladium i London, som rymmer över 2 200 personer, är det fullsatt. Och det är i första hand Brexitförespråkarna som står för de argument som går utöver det rent ekonomiska. På Bremainsidan räknar man sig fram till sina argument.

  I Nya Wermlands-Tidningen skriver Blanche Jarn om tänkbara konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU:

  Unionen skulle förlora en av sina största medlemmar, som dessutom är den tyngsta motvikten mot de federalistiska krafterna i EU. Ökad federalism skulle kunna inspirera fler länder att följa i Storbritanniens fotspår. Alltså sätter många sitt hopp till en ”Bremain” – Storbritannien väljer att stanna, EU:s negativa spiral bryts och kaos avvärjs.

  I februari rapporterade TT om opinionsläget inför folkomröstningen:

  45 procent av britterna vill se en ”brexit”, en ökning med tre procentenheter jämfört med en tidigare undersökning som gjordes innan uppgörelsen var känd. Stödet för att stanna i unionen (”bremain”) har minskat med två procentenheter till 36 procent.

  Vilket som blir valet av brexit och bremain återstår alltså att se. Samma sak gäller bremains eventuella intåg i Svenska Akademiens ordlista.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • En rad studier har hävdat att redan nyfödda barn kan imitera gester, ansiktsuttryck och språkljud. Men det är inte sant. Det anser forskare i psykologi vid University of Queensland, Australien.

  Från 1980-talet och framåt har det kommit studier som hävdar att barn som bara är några veckor gamla behärskar konsten att imitera. Det var också detta som forskarlaget från Australien trodde att de skulle kunna bevisa. Men i stället visade det sig vara tvärtom. Tidigare studier har enligt forskarna varit för välvilligt inställda och undersökt för få gester. Efter att ha testat elva olika gester på 106 barn vid en, tre, sex och nio veckors ålder fastslår de att förmågan att imitera saknas.

  Brister i tidigare studier har enligt forskarna varit att bara ett par gester testats, som när en vuxen öppnar munnen eller räcker ut tungan. Men någon koll på tungans läge eller munnens öppning har inte gjorts före gesterna. Eftersom så få gester testats går det enligt forskarlaget inte att avgöra om barnen faktiskt imiterar eller bara visar allmän glädje över uppmärksamheten från en vuxen.

  Forskarna testade alltså elva olika gester vid fyra olika tidpunkter. Barnen visade inga som helst tecken på att redan ha lärt sig härma vuxna. Lika ofta som barnets reaktion påminde om en gest, ett ansiktsuttryck eller ett språkljud från en vuxen var ”svaret” något helt annat.

  Därmed hävdar forskarna att det är uppenbart att påståendena om veckogamla barn som imiterar sina föräldrar är en myt. Att kunna imitera är därför ingen medfödd förmåga. I stället är det något barn börjar att lära sig mycket tidigt.

  Studien är publicerad i tidskriften Current Biology.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Kan någon äga ett konstruerat språk? Det är frågan som en domstol i Los Angeles nu får avgöra. Bakgrunden är filmbolag som stämmer en gräsrotsfinansierad Star Trek-film. Det rapporterar The Guardian.

  Inför arbetet med Star Trek III anlitades lingvisten Marc Okrand för att skapa ett särskilt språk till filmen, nämligen klingon. Från filmbolagets sida var språket inledningsvis inte tänkt som mer än rekvisita. Men publiken ville ha mer. 1985, året efter premären, utkom The Klingon Dictionary. Boken utgör en introduktion till uttal, grammatik och inte minst ordförråd.

  Det dröjde inte länge innan entusiaster fortsatte arbetet med att utveckla språket. Tillsammans med Marc Okrand har de gjort klingon till ett språk som går att använda till det mesta. Några modersmålstalare finns inte, men en handfull behärskar språket flytande. Tusentals talare har mer eller mindre goda kunskaper i klingon.

  Filmbolaget Paramount Pictures äger rättigheterna till The Klingon Dictionary. Men frågan är om bolaget också äger rättigheterna till språket klingon som det ser ut i dag.

  Nyligen stämde Paramount och CBS bolaget bakom Axanar, en gräsrotsfinansierad Star Trek-film som inte godkänts av Paramount eller CBS. I stämningen pekar bolagen ut en lång rad upphovsrättsintrång – bland annat när det gäller just språket klingon.

  Bolagen fick mothugg av bland annat Language Creation Society. Genom advokaten Marc Randazza hävdade organisationen att klingon visserligen skapats för en särskild film, men att språket efter insatser från tusentals entusiaster utvecklats till ett fenomen som filmbolagen inte kan äga.

  Det är inte en syn som delas av Paramounts advokat David Grossman. Han anser att det är absurt att kalla klingon ett levande språk – det finns helt enkelt inga klingoner att tala med.

  Det blir nu upp till en domstol i Los Angeles att ta ställning till stämningsansökan. Och att i förlängningen avgöra om ett språk kan ägas av filmbolag.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Grodor och missförstånd signerade Apples rättstavningskontroll Imessage Autocorrect kan snart vara ett minne blott. Företaget har sökt patent på ny teknik som ska signalera vilka ord som ändrats. Därmed ska skribenten kunna upptäcka om funktionen spelat den en spratt.

  Olika typer av mer eller mindre lyckade rättstavningskontroller har de senaste åren både förgyllt och förpestat vardagen för användare. Ett av de mest bespottade – och därför också uppskattade – verktygen är Apples Imessage Autocorrect, som används till Iphone och Ipad. Åtskilliga användare har drabbats av felaktiga korrigeringar som förvandlat oskyldiga meddelanden till sexuella inviter och överraskande förolämpningar. På webbplatser som Damn You Autocorrect finns en mängd exempel på vad funktionen kan ställa till med.

  Men nu kan det alltså snart vara slut på de ofrivilliga lustigheterna. Tech Radar berättar att Apple sökt patent på en ny teknik som ska komplettera Imessage Autocorrect. Tekniken går ut på att ord som ändrats stryks under med blått. Understrykningarna gör att användaren lättare kan hitta felaktiga korrigeringar innan meddelandet skickas.

  Understrykningarna följer dessutom med till mottagaren. Den får visserligen se vad avsändaren skrev från början, men genom att den får se de rättade orden blir det lättare att genomskåda brister i rättstavningskontrollen. Förhoppningen är att mottagaren snabbt ska reagera på underliga ord och fråga avsändaren vad det egentligen skulle stå, rapporterar Apple Insider.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg