Prenumerera på bloggen
 • Språktidningen har nominerats till en av världens 100 bästa språkbloggar! Tävlingen arrangeras av språkinlärningsföretaget Babla. Du kan lägga din röst på Språktidningen – eller något av de 99 andra alternativen – här.

  Omröstningen pågår till och med den 6 juni. Nominerade i samma kategori är bland annat Språkförsvaret, Rum för språk och Ur språkens tunnlar. I kategorin bästa twittrare går det att rösta på bland annat Språkrådet.

  Som sagt, rösta gärna på Språktidningen! Vi kommer inte ställa upp i något riksdagsval så det här är enda chansen!

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Forskare kan ha lyckats lösa mysteriet med den franska accent som en belgisk 17-åring har när han talar modersmålet nederländska. Förklaringen kan vara begränsad blodtillförsel till frontalloben.

  Under en bombräd 1941 skadades en norsk kvinna bosatt i Oslo av granatsplitter i hjärnan. Efter detta började hon att tala norska med en accent som beskrevs som tysk eller möjligen fransk. För kvinnan var situationen mycket besvärlig. Hon misstogs ofta för att vara tysk – något som var allt annat än populärt under ockupationsåren.

  Kvinnan hade visserligen hört tyska talas, men hon behärskade inte språket själv och hade än mindre satt sin fot i utlandet. Hon var ett av de första dokumenterade offren för det sällsynta fenomenet foreign accent syndrome. Av de fall som har dokumenterats har många börjat använda accent efter att ha drabbats av en stroke. Någon sådan har dock inte drabbat den 17-åriga belgaren.

  17-åringen har nederländska som modersmål. Men han talar språket med en accent som förknippas med franska. Såväl uttalet av vokaler som av bokstaven r har tydliga franska drag. Denna oförklarliga accent har han haft hela livet.

  Ett forskarlag tror sig alltså nu ha hittat förklaringen till 17-åringens accent. Till två ställen i hjärnan har pojken begränsad blodtillförsel. Det handlar dels om frontalloben, ett område som kopplas ihop med språklig förmåga, dels till lillhjärnan, som har hand om koordination. Forskarna spekulerar därför i att lillhjärnan även kan ha mer avancerade uppgifter kopplade till språket.

  Studien är publicerad i tidskriften Frontiers in Human Neuroscience.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Det var inte bara loup som algonkiner i Massachusetts talade under 1700-talet. De talade sannolikt fyra olika språk till. Det framkommer i en studie publicerad i en ny forskningsvolym om just algonkiner.

  Under 1670-talet tvingades amerikanska urinvånare lämna Massachusetts för att bosätta sig längre norrut i delstaten New York. Där stötte de snart på franska missionärer. Fransmännen ägnade mycket tid åt att dokumentera de språk som talades i regionen.

  Stora delar av fransmännens manuskript var länge en hemlighet. Den avslöjades nyligen av doktoranden Holly Gustafson vid universitetet i Manitoba, Kanada. Av en slump hittade hon sammanställningar av verbformer som visade att urinvånarna talade mer än ett språk. Det fanns också avgörande skillnader i ordförrådet.

  Urinvånarna tillhörde gruppen algonkiner. Länge utgick forskningen från att de hade ett gemensamt språk som kallades loup (’varg’). Holly Gustafson kunde snart konstatera att de manuskript hon läste bevisade att det fanns mer än ett gemensamt språk i gruppen. I själva verket innehöll manuskripten spår av minst fyra språk.

  Språken tros ha använts i olika sammanhang. Forskare anser bland annat att det är troligt att män från en grupp ofta gifte sig med kvinnor från en annan grupp. I hemmet var de flerspråkiga och deras barn fick därmed lära sig både pappans och mammans språk.

  Det dröjde dock inte länge innan algonkinerna i New York förlorade sin kulturella tillhörighet. Många hade redan dött i krig och av sjukdomar. I takt med att olika grupper av urinvånare förenades blev det gemensamma språket snart engelska. Loup dog ut någon gång under 1700-talet.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Händer det ofta att tungan slinter och att en närstående får fel namn? Lugn. Det är ett misstag som många begår. Inte minst när hunden är inblandad.

  Att i farten tilltala en person med fel namn kan uppfattas som arrogant eller respektlöst. Men det är ett vanligt misstag. Och de kognitiva förväxlingar som görs är inte slumpartade.

  Det är forskare i psykologi och neurovetenskap vid Duke university, USA, som har studerat 1 700 personer och deras felsägningar. Resultaten har publicerats i tidskriften Memory & Cognition.

  Forskarna konstaterar att felsägningarna följer vissa mönster. Om det är två vänner som samtalar och en av dem råkar säga fel namn är sannolikheten stor att det felaktiga namnet tillhör en annan vän. Om det gäller en arbetskamrat är det sannolikt att det felaktiga namnet som slinker in i samtalet tillhör en annan vän.

  Uppenbart är enligt forskarna att relationer sorteras i kategorier. Den som säger fel gör det oftast genom att nämna en annan person från samma kategori. Det är alltså troligare att en talare förväxlar namnen på två kusiner än namnen på en förälder och en granne.

  Ljudmässiga likheter är en annan vanlig källa till felsägningar. Michael kan lätt bli Mitchell, Joey bli Mikey och John bli Bob.

  En annan vanlig miss är att någon familjemedlem råkar kallas samma sak som familjens hund. Men det är bara just hundens namn som dyker upp i fel sammanhang. Katter och andra husdjur får ha sina namn i fred. Enligt forskarna beror detta förmodligen på att hunden mer än andra husdjur betraktas som en familjemedlem. Dessutom lystrar hunden till sitt namn på ett sätt som andra husdjur i regel inte gör.

  Felsägningarna har däremot ingen koppling till andra egenskaper. Det är alltså inte så att exempelvis långa personer utgör en kategori där det sker många förväxlingar.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Både inom politiken och näringslivet talas det allt mer om cirkulär ekonomi. Det handlar om ett förhållningssätt inspirerat av naturens kretslopp. När systemet är fulländat skapas inget avfall utan alla restprodukter kan på något sätt återvinnas.

  Få länder i världen har ett lika stort ekologiskt fotavtryck som Sverige. Om alla andra hade ett lika stort fotavtryck skulle det enligt Världsnaturfonden behövas 3,7 jordklot för att resurserna skulle räcka till.

  Cirkulär ekonomi är belagt i svenskan sedan 2009. Sedan dess har användningen ökat stadigt. I Skånskan skriver Yngve Sunesson att det blivit något av ett modeord:

  Både EU och re­ger­ing­en vill ar­be­ta för ”cir­ku­lär eko­no­mi”. En­ligt både EU och re­ger­ing­en in­ne­bär be­grep­pet att åter­an­vän­da och laga och att be­trak­ta av­fall som en re­surs. Kon­kret hand­lar det om pro­duk­ter som är håll­ba­ra och åter­vin­nings­ba­ra och där icke för­ny­ba­ra ma­te­ri­al så små­ning­om er­sätts med för­ny­ba­ra. EU-kom­mis­sio­nen har ta­git fram för­slag som syf­tar till att ska­pa nya af­färs­möj­lig­he­ter och nya jobb sam­ti­digt som ne­ga­tiv på­ver­kan på kli­mat, mil­jö och häl­sa mins­kar.

  Betydligt äldre i svenskan är ordet kretsloppssamhälle. Regeringskansliet har åtminstone tidigare satt likheten mellan det och cirkulär ekonomi:

  Meddelande om en cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle)

  I Svenska Dagbladet skriver företrädare för bilhandeln om hur ett förslag från regeringen riskerar att minska intresset för fordon som drivs med biogas. De hävdar att det vore en utveckling i fel riktning:

  Detta borde vara helt oacceptabelt för en regering med gröna ambitioner. Biogas är ju ett av marknadens klimatsmartaste drivmedel som dessutom utvinns ur avfall och restprodukter – det perfekta exemplet på en cirkulär ekonomi. Dessutom minskar biogasen de hälsofarliga utsläppen vilket dieseln – oavsett om den är fossil eller förnybar – bidrar till.

  Det talas om cirkulär ekonomi i en rad andra språk. På danska heter det till exempel cirkulær økonomi, på norska sirkulær økonomi, på engelska circular economy, på spanska economía circular och på italienska economia circolare.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Att vara upprörd eller att ha tankarna på annat håll är inte alls lika farligt som att messa vid ratten. Den som inte kan låta bli att skriva sms under bilkörning utsätter sig för stora risker. Det visar en amerikansk studie publicerad i tidskriften Nature.

  Något som kan liknas vid ett sjätte sinne gör att bristande uppmärksamhet inte leder till ännu fler trafikolyckor. Det konstaterar amerikanska forskare som testat 59 personers bilkörning i en simulator. I slumpvis ordning fick deltagarna köra samma sträcka men med olika förutsättningar – vid ett tillfälle provocerades de till att bli arga och upprörda, vid ett annat ställdes de inför kluriga frågor som fick dem att tappa koncentrationen, vid ett tredje fick de skicka sms vid ratten och vid ett fjärde körde de sträckan utan några störningar.

  De tre gånger som förarna distraherades resulterade i mer nervös bilkörning. Men det var bara när de skickade sms som bilen fick en slalomliknande bana. Visserligen gjorde förarna små oavsiktliga svängar både när de var upprörda och när de ställdes inför svåra frågor, en då kompenserade de blixtsnabbt med att vrida ratten lika mycket i motsatt riktning. Därför kunde de under körningen hålla sig i en rak linje.

  Annat var det alltså när deltagarnas uppgift var att messa under färden. Skillnaden var enligt forskarna att förarnas koordination bröts när blicken riktades mot mobiltelefonen. Samtidigt försvann också det ”sjätte sinne” som reflexmässigt reparerade alla rattrörelser. I stället vinglade de mellan filerna utan ordentlig kontroll varken på bilen eller på omgivningarna. Så skriv gärna – men inte vid ratten.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • I nitton amerikanska delstater finns redan regler för hur flerspråkighet ska belönas. I ytterligare fjorton delstater har arbetet påbörjas. I Alaska blir Anchorage först ut med att ge flerspråkiga elever ett särskilt erkännande.

  Sommaren 2011 anslöt sig en rad skolor i Kalifornien, USA, till Seal of biliteracy, ett projekt som går ut på att uppmärksamma och belöna kunskaper i främmande språk. Sedan dess har en lång rad skolor över stora delar av landet gått med i projektet. Regelverk för utdelningen finns eller diskuteras i två tredjedelar av landets delstater.

  Seal of biliteracy har formen av ett sigill som följer med elevernas avgångsbetyg från high school. Sigillet ska fungera som något av en kvalitetsstämpel – eleven ska dels ha goda kunskaper i engelska, dels ha goda kunskaper i ett världsspråk som arabiska, franska, italienska, japanska, kinesiska, spanska eller tyska. Fler främmande språk kommer att läggas till undan för undan. Den som har ett annat modersmål än engelska behöver gå ut high school med höga betyg i engelska. Tanken är att potentiella arbetsgivare ska fästa särskild uppmärksamhet på sigillet och att betrakta språkkunskaperna som en konkurrensfördel.

  I Alaska har arbetet börjat på delstatlig nivå med att ta fram ett regelverk för sigillet. Skolorna i Anchorage väntar inte utan inför sigillet redan i år. I ett pressmeddelande skriver den lokala myndigheten att flerspråkighet är en nödvändig kompetens i dagens samhälle. Därför vill skolorna att elever ska få sina kunskaper dokumenterade på ett sätt som blir synligt när de ger sig ut i arbetslivet.

  Anders

  0 kommentarer
 • Hjärnans aktivitet i viloläge förutsäger hur snabbt en person kan lära sig ett främmande språk. Amerikanska forskare har nämligen hittat en koppling mellan inlärningstakten och aktiviteten i hjärnan.

  Just nu håller ett forskningsorgan kopplat till USA:s flotta på att utveckla ett system för blixtsnabb språkinlärning. Målet är att flottans anställda ska kunna skaffa sig hyggliga kunskaper i ett främmande språk på bara 20 timmar. Hjälpmedlet är ett skräddarsytt datorprogram som ställer eleverna inför olika situationer. Programmet anpassar takten till elevernas kunskapsnivå. Det sker också ständiga utvärderingar av bland annat uttalet.

  Programmet har också använts till ett försök på University of Washington. Där fick 19 personer lära sig franska under åtta veckor. Varje vecka hade de två halvtimmeslånga lektioner. För att få gå vidare till nästa nivå var de tvungna att klara ett kunskapstest.

  Deltagarnas EEG registrerades vid flera tillfällen. Ett av dessa tillfällen var före lektionens början, då hjärnans aktivitet i viloläge registrerades.

  Projektet avslutades med ett nytt kunskapstest. De snabbaste i gruppen skaffade sig på halva tiden samma kunskaper som de långsammaste. Det visade sig också att de snabbaste hade starkare kopplingar till de områden i hjärnan där språkprocesser behandlas.

  Enligt forskarna innebär detta att vissa redan från födseln är mer lämpade för att snabbt lära sig ett främmande språk. Samtidigt betyder det inte att den som inte har samma förutsättningar ska ge upp. Motivation och kognitiv träning är egenskaper som kan vara till minst lika stor nytta.

  Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain and Language.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • På svenska är det självklart att tala om Tjeckien. Men på engelska finns ingen given kortform för Czech Republic. Därför förespråkar bland annat utrikesdepartementet att Czechia ska bli den officiella formen. Det rapporterar AP.

  Långformen Republiken Tjeckien hörs sällan på svenska. Den engelska motsvarigheten Czech Republic är desto vanligare – men också desto krångligare. Åtminstone ur marknadsföringssynpunkt.

  På det framgångsrika hockeylandslagets tröjor står det Czech, men ett adjektiv går förstås inte att använda som namn. I stället vill utrikesdepartementet att Czechia ska användas på engelska, Tschechien på tyska och Tchequie på franska.

  Förslaget har ännu inte fått majoritet. Flera tunga ministrar och presidenten står dock bakom idén. Om den får klartecken kommer regeringen att vända sig till FN för att få den nya kortformen registrerad.

  Skälet är alltså att Czech Republic – som kvarstår som det fullständiga namnet – anses fungera dåligt på olika typer av souvenirer. Hälften så långa Czechia tros däremot fungera utmärkt i marknadsföringen. Oavsett hur det går det på svenska bra att fortsätta tala om Tjeckien.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Både grexit och brexit letade sig snabbt in i Svenska Akademiens ordlista. Grekland har än så länge varken lämnat EU eller EMU, och frågan om Storbritanniens EU-medlemskap avgörs i en folkomröstning den 23 juni. Valet står mellan brexit och bremain.

  Brexit är en sammandragning av British exit. Bremain är i stället bildat till verbet remain (’förbli’). Även detta ord har nu lånats in i svenskan från engelskan. Så här skildrar tidskriften Fokus stämningarna inför EU-omröstningen:

  Strax under de vildaste utspelen har folkomröstningen väckt liv i en engagerad och ibland rätt avancerad politisk diskussion. Britter ur alla samhällsklasser talar om vilka de är och vilka de vill vara. Lokaler som bokats för debatter får bokas om till större lokaler. När Brexit och Bremain möts i teatern Palladium i London, som rymmer över 2 200 personer, är det fullsatt. Och det är i första hand Brexitförespråkarna som står för de argument som går utöver det rent ekonomiska. På Bremainsidan räknar man sig fram till sina argument.

  I Nya Wermlands-Tidningen skriver Blanche Jarn om tänkbara konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU:

  Unionen skulle förlora en av sina största medlemmar, som dessutom är den tyngsta motvikten mot de federalistiska krafterna i EU. Ökad federalism skulle kunna inspirera fler länder att följa i Storbritanniens fotspår. Alltså sätter många sitt hopp till en ”Bremain” – Storbritannien väljer att stanna, EU:s negativa spiral bryts och kaos avvärjs.

  I februari rapporterade TT om opinionsläget inför folkomröstningen:

  45 procent av britterna vill se en ”brexit”, en ökning med tre procentenheter jämfört med en tidigare undersökning som gjordes innan uppgörelsen var känd. Stödet för att stanna i unionen (”bremain”) har minskat med två procentenheter till 36 procent.

  Vilket som blir valet av brexit och bremain återstår alltså att se. Samma sak gäller bremains eventuella intåg i Svenska Akademiens ordlista.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg