Prenumerera på bloggen
 • Halvera bidraget till Terminologicentrum, TNC, och flytta en stor del av ansvaret för terminologifrågor till Språkrådet. Det föreslår Ingrid Strömberg i en utredning om terminologiarbetet i Sverige.

  I ett budgetförslag som lades fram hösten 2014 ville den rödgröna regeringen från och med 2016 i princip strypa bidragen till TNC. Den motivering som gavs var att det handlade om ett aktiebolag som därför av principskäl borde klara sig utan bidrag. Efter kritik mot förslaget backade regeringen. I stället tillsattes en utredning samtidigt som det ekonomiska stödet till TNC löpte vidare.

  Utredaren Ingrid Strömberg föreslår stora förändringar på terminologiområdet. Hon vill bland annat halvera de statliga bidragen till TNC. Samtidigt ska Språkrådet, som är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen, ta huvudansvaret för utvecklingen av terminologi. Det medför att det i stället för näringsdepartementet blir kulturdepartementet som ansvarar för frågorna. Dessutom efterlyser Ingrid Strömberg tydligare riktlinjer för terminologiarbetet.

  Även Ingrid Strömberg anser att TNC som ett aktiebolag är för beroende av statliga bidrag. I dag består drygt hälften av TNC:s intäkter av just bidrag. Men hon lyfter också fram vad hon anser är brister med TNC:s arbete.

  Ingrid Strömberg hävdar att TNC saknar koppling till forskning och har få kontakter med det privata näringslivet. Inte heller tar TNC tillräckligt ansvar för samordningen av terminologiarbetet mellan olika myndigheter. Däremot finns en arbetsrelation med Språkrådet, där frågor rörande terminologi i regel delegeras till TNC.

  Detta vill alltså Ingrid Strömberg ändra på. Språkvård och terminologi är enligt utredningen så närstående att det framstår som oproblematiskt att flytta ansvaret till Språkrådet. Där är dock resurserna för terminologiarbete ytterst begränsade. I utredningen nämns inget om höjda anslag till Språkrådet om ansvarsflytten skulle bli verklighet.

  En del av de påståenden som görs i utredningen förefaller märkliga eller till och med felaktiga. TNC är långt ifrån det enda aktiebolaget i Sverige som till stor del finansieras av statliga bidrag. Om principen skulle tillämpas konsekvent borde regeringen rimligtvis strypa bidragen till exempelvis Dramaten och Kungliga Operan.

  Att TNC saknar stark forskningsförankring är också en slutsats som går att ifrågasätta. TNC samarbetar med flera nordiska universitet och svarar till och med för utbildning i terminologi.

  I utredningen dras inte heller någon tydlig linje mellan språkvård och terminologi. Visst kan områdena sägas vara närstående, men att sätta likhetstecken mellan dem är definitivt att gå för långt. Om terminologiansvaret ska flyttas till Språkrådet behövs ny kompetens där – och den finns i dag främst samlad hos TNC.

  I ett yttrande riktar Språkförsvaret kritik mot flera av Ingrid Strömbergs förslag. Ansvarsflytten riskerar att bli ”en byråkratisk skenlösning” om inte Språkrådet får resurser att bygga upp en egen kompetens i terminologi. Språkförsvaret ifrågasätter kritiken gällande bristande samordning. Själva nyckeln till ett framgångsrikt terminologiarbete är just samordning. Vidare skriver Språkförsvaret att utredningen tycks vara ett försök att i efterhand rättfärdiga de nedskärningar som regeringen ville göra redan 2014.

  I yttrandet från TNC framgår det att tydligare riktlinjer för verksamheten skulle välkomnas. Samarbetet med Språkrådet beskrivs som gott och välfungerande. Däremot anser inte TNC att det inom Institutet för språk och folkminnen finns den kompetens inom terminologi som är nödvändig för en ansvarsflytt. Med minskade bidrag till TNC riskerar terminologiarbetet att bli lidande eftersom det sprids ut på fler inblandade med var för sig små resurser.

  Här kan du läsa mer om TNC.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  2 kommentarer
 • En fredsring är ett sätt att visa solidaritet med en utsatt grupp. Den bildar ett symboliskt skydd mot angrepp baserade på exempelvis religionstillhörighet.

  Det senaste året har det på många håll i Norden tagits initiativ till fredsringar. Det handlar om en manifestation där människor tar varandras händer och formar en ring runt ett objekt. Initiativen har kommit efter attacker riktade mot till exempel flyktingboenden och synagogor. En fredsring fungerar som ett symboliskt försvar för den utsatta grupp som finns i lokalerna.

  Så här skriver Sydsvenskan inför en planerad manifestation i Lund:

  En fredsring ska bildas runt flyktingboendet på Odarslövs skola. Den målsättningen har några Lundabor bakom en manifestation som ska vara en reaktion mot den senaste tidens bränder på flyktingboenden i landet.

  Förra året deltog statsminister Stefan Löfven när en fredsring bildades runt synagogan i Stockholm. Svenska Dagbladet rapporterade om händelsen:

  Hundratals människor bildade en fredsring runt synagogan i Stockholm på fredagseftermiddagen. Manifestationen var ett initiativ för att mot motverka extremism och antisemitism.

  Fredsring är belagt i svenskan sedan 2004. Ordet användes dock bara några få gånger i skrift innan det förra året fick ett större genomslag.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Ordet som bäst tog pulsen på 2015 i Danmark var flygtningestrømme. Vinnaren utsågs av en jury där Danmarks Radio och Dansk Sprognævn fanns representerade. Till årets nyord utsågs fredsring.

  Det var åttonde året i följd som årets ord korades på detta sätt. Juryn fick in 326 förslag från allmänheten. Av dessa valdes elva ut till finalrundan, där alltså flygtningestrømme var juryns favorit.

  Flygtningestrømme var enligt ett pressmeddelande det ord som bäst kännetecknade 2015. I Danmark såväl som övriga Europa har bilder på flyktingar som vandrar längs vägarna varit ett ständigt inslag i nyhetsrapporteringen:

  I begrundelsen for at vælge netop ”flygtningestrømme”, lød det blandt andet, at ordet danner store billeder oppe i folks hjerne om, hvad der skete i Danmark og Europa i 2015 – et år, som mange blandt andet vil huske for de mange mennesker, som gik på motorvejene.

  Juryn passade även på att utse årets nyord. Valet föll på fredsring, en solidaritetsaktion som uppstod efter terrordådet mot en synagoga i Köpenhamn. Inte sällan var muslimer tongivande i dessa initiativ.

  Dansk sprognævn presenterade dessutom en nyordslista. Där fanns ord som brexit, deleøkonomi, hævnporno, nonbinær och sengepraktik.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Klimatfrågor och åtgärder mot den globala uppvärmningen diskuterades flitigt i Norge under 2015. Därför har det grønne skiftet utsetts till årets ord. Bakom utnämningen står norska Språkrådet och Gisle Andersen, professor i engelska vid Norges handelshøyskole.

  Även i Sverige talas det ibland om det gröna skiftet. Än så länge är dock inte användningen lika utbredd som i Norge. Det handlar om ett översättningslån från engelskan. Det fick stort genomslag i samband med parlamentsvalet i Kanada 2008. Då föreslog Stéphane Dion, dåvarande ledare för Kanadas liberala parti, ett system för grön skatteväxling som han kallade the green shift (tournant vert på franska).

  Andra ord som lyfts fram på Språkrådets topplista har även de sitt ursprung i samhällsdebatten och nyhetshändelser. Oljesmell är resultatet av de sjunkande världsmarknadspriserna på olja, något som i Norge orsakat arbetslöshet, minskade skatte- och exportintäkter och ett rejält kursras för den norska kronan. Utslippsjuks var ett ord som myntades när det uppdagades att Volkswagen-koncernen manipulerat utsläppsvärden för en lång rad bilmodeller.

  Flyktingkrisen representeras av två ord på listan. En asylbaron är en person som tjänar stora pengar på att i stor skala hyra ut bostäder åt asylsökande. Flyktingdugnad är de frivilliga insatser som görs av bland annat privatpersoner för att hjälpa flyktingar.

  Här hittar du hela listan över 2015 års ord i Norge.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Allitteration slår ut lågt pris som köpargument för konsumenter. Därför bör handlare snarare satsa på språket än på rabatter. Det hävdar amerikanska forskare i en studie publicerad i Journal of Retailing.

  I tidningsrubriker, i reklam och som ett stilistiskt grepp i litteratur och musik har allitteration blivit vanligt. Så här beskrivs allitteration i Nationalencyklopedin:

  allitteration (franska allitération, av latin ad ’till’ och liʹtera, liʹttera ’bokstav’, ’skrivtecken’), bokstavsrim, stavrim eller uddrim. Allitteration innebär att ett par betonade ord i en fras börjar antingen på samma konsonant ( barn och blomma, hus och hem) eller på vokal, som då oftast är men inte behöver vara densamma (allt i allo, utan och innan). Allitteration är vanlig i fornnordisk poesi, ordspråk och stående talesätt liksom i gammalt lagspråk.

  I marknadsföring i butik är allitteration ett effektivt redskap. Amerikanska handelsforskare fastslår efter en rad tester att allitteration fungerar bättre än små prissänkningar. Trots att det handlar om textade reklambudskap är det enligt forskarna uppenbart att kunderna i tysthet läser skyltarna på ett sådant sätt att de ”hör” bokstavsrimmen i huvudet.

  Ett experiment gick ut på att olika deltagargrupper fick ranka det bästa erbjudandet. Där ansåg fler spontant att 4 flapjacks $4.13 var ett bättre köp än 4 flapjacks $3.87. Ännu färre föll för 4 pancakes $4.13 och färst intresserade sig för 4 pancakes $3.87.

  På samma sätt tyckte fler att Two T-shirts $21 var ett erbjudande som lockade mer än Two T-shirts $19.

  Ett annat test gjordes i en glasskiosk. Vid ett tillfälle såldes mega sundae $5.99 och vid ett annat super sundae $6.00. Den senare glassen sålde dubbelt så bra. Det visar enligt forskarna dessutom att marknadsföring med priser som slutar på $.99 kanske inte är det vassaste vapnet.

  Resultaten öppnar enligt forskarna stora möjligheter för handlare. I stället för att kriga om kunderna med små prissänkningar bör de lägga tid på att formulera marknadsföringen på ett sådant sätt att kunderna blir nyfikna.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Att skriva snabbt är inte detsamma som att skriva väl. Därför kan pekfingervalsen ofta vara att föredra framför användning av bägge händerna. Ett långsammare skrivtempo ger nämligen bättre texter.

  På den tiden maskinskrivning var ett ämne i grundskolan var det förmodligen en hel del lärare som förfasade sig över elever som inte ville överge pekfingervalsen. Snabbt gick det nog inte, men om uppgiften hade varit att skriva en uppsats hade metoden sannolikt gynnat dem.

  Mer komplexa och varierade meningar, större språklig variation och bättre sammanhållna texter är ofta resultatet av skrivande där bara ena handen använts. Pekfingervalsen kan alltså vara att föredra vid uppsatsskrivande. Det fastslår kanadensiska forskare i psykologi vid University of Waterloo.

  Det långsammare tempot gör att formuleringarna blir mer varierade och träffsäkra. Det ger också skribenterna tid att hitta rätt ord. Den som däremot använder bägge händerna skriver snabbare – och ägnar därför mindre tid åt att putsa på formuleringarna. Följaktligen blir språket mindre varierat.

  Studien är publicerad i British Journal of Psychology. Det var studenter som fick testa de olika metoderna.

  Anders

  Illustration: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Med ett kontaktlöst kort kan du genomföra en kontaktlös betalning. Transaktionen går snabbt eftersom kunden inte behöver knappa in pin-koden när det gäller mindre köp.

  I en rad europeiska länder är kontaktlös betalning ett etablerat fenomen. Nu är tekniken på väg till Sverige. Tanken bakom systemet är att köp för mindre summor ska gå snabbt. När beloppet inte överstiger en viss summa – Ica har till exempel 250 kronor som övre gräns – behöver kunden varken stoppa in kortet i läsaren eller slå in någon kod. I stället räcker det att hålla kortet nära kortcentralen. Vid köp för större summor måste däremot kunden betala genom att sätta kortet i läsaren och knappa in koden.

  Så här beskriver Privata Affärer tekniken bakom betalsystemet:

  En kontaktlös betalning genomförs när en kund betalar genom att hålla sitt kort över betalterminalen utan att dra eller sätta in kortet. Ett kontaktlöst kort kommunicerar trådlöst till kortterminalen med en teknik som kallas NFC, Near Field Communication. Avståndet mellan kort och terminal får inte vara mer än cirka 10 centimeter. Tekniken är byggd för att hålla hög säkerhet till exempel att du inte av misstag ”fickbetalar” i trånga miljöer.

  I Sverige tillhör Ica alltså de handlare som har infört tekniken. Livsmedelskedjans främsta argument är enligt Dagens Handel att transaktionerna går snabbare:

  Många kunder har redan fått det nya kortet och i slutet av året har alla bankkortskunder fått ett nytt kort som möjliggör kontaktlös betalning. Icas ledning påpekar att det här kommer att göra kassahanteringen snabbare.

  I Finland har de kontaktlösa betalningarna funnits något längre. Än så länge har dock inte tekniken slagit igenom på bred front. Fenomenet har etablerat sig tillräckligt för att Mediespråksgruppen ska ha tagit fram rekommendationer för användningen. Near field communication bör enligt gruppen översättas närfältskommunikation. Mediespråksgruppen rekommenderar i övrigt kontaktlös betalning, betalkort utan pinkod och digital plånbok.

  På engelska talas det om contactless payment.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  2 kommentarer
 • Av tradition har brittisk lag alltid tryckts på kalvskinnspergament. Men i april i år är det slut på denna traditon. Då blir det papper som gäller, skriver The Guardian.

  Förra året fyllde Magna Carta (bilden) 800 år. Fördraget kan sägas ha varit ett första steg mot en grundlag. I fördraget regleras bland annat förhållandena mellan högadeln och kungamakten.

  I dag finns fyra originalexemplar av Magna Carta från 1215 bevarade. Samtliga är skrivna på pergament av kalvskinn. Att lagtext nedtecknas på pergament har sedan dess blivit en tradition. Andra tidiga dokument som skrevs på pergament var Domesday Book från 1086.

  Kalvskinnspergament har en livslängd på flera tusen år. Papper särskilt avsett för arkivering håller högst 500 år. Varaktigheten har varit ett viktigt redskap i debatten hos politiker som inte vill övergå till papper.

  Så det ändå ut att bli redan i april. Skiftet från pergament till papper ska enligt The Guardian spara statskassan på 80 000 pund om året.

  Men det finns politiker som inte har gett upp hoppet om att kunna stoppa övergången. Med hänvisning just till tradition och pergamentens hållbarhet vill de även i framtiden se att brittiska lagar trycks på kalvskinn.

  Anders

  Foto: British Library

  0 kommentarer
 • Sharing economy (’delningsekonomi’) är årets ord 2015 i australisk engelska. Såväl ordet som fenomenet diskuterades och användes flitigt under året. Bakom utnämningen står Australian National Dictionary Centre.

  Taxitjänsten Ubers intåg har orsakat debatt i många länder. Inte minst i Australien, där många traditionella taxiföretagare befarar att Uber ska påverka branschen negativt. Uber är en av de nya tjänster som brukar räknas in i delningsekonomin, där användare betalar för eller byter tjänster med varandra.

  Användningen av sharing economy ökade kraftigt i australisk engelska under 2015. Det är enligt Australian National Dictionary Centre ett fenomen som hos de flesta väcker positiva associationer.

  Andra ord som var med i slutdiskussionerna var dark web (’del av internet som inte går att hitta med traditionella sökmotorer’), lawfare (’användning av juridiska metoder för att påverka ett politiskt beslut’), marriage equality (’jämställda möjligheter till äktenskap för par av samma kön’) och periscope (’direktsända med appen Periscope’).

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer
 • Vargar, hundar och prärievargar har alla unika yl. De olika ljudnyanserna är djurvärldens motsvarighet till människans dialekter. Det fastslår ett internationellt forskarlag i en tvärvetenskaplig studie publicerad i Behavioural Processes.

  Språktidningen har tidigare berättat om hur getter bräker på något som kan liknas vid dialekter eller sociolekter. Killingar som växer upp tillsammans utvecklar oavsett genetisk bakgrund liknande läten. Ju mer tid killingarna tillbringar tillsammans, desto större blir likheterna i bräkandet.

  Motsvarande fenomen finns alltså hos vargar, prärievargar och hundar. Det konstaterar forskare efter att med datorhjälp ha analyserat 2 000 yl från djur i USA, Europa, Indien och Australien. Lätena hade spelats in både från djur i fångenskap och från vilda djur.

  Ett yl fungerar ungefär som ett hörbart fingeravtryck. En viss art ylar på ett visst sätt, och djur som är nära släkt har fler gemensamma ljudvärden än djur som inte är släkt.

  Yl kan dock vara så lika att de kan förväxlas. Ett sådant fall är prärievargens och rödvargens läten, som ligger mycket nära varandra. Forskarna tror att det kan vara en förklaring till att rödvargen är utrotningshotad. Under lång tid har rödvarg förökat sig med prärievarg. I dag är det därför vanligt att forskare anser att det är tveksamt om rödvargen ska klassas som en egen art.

  Forskarna bakom studien spekulerar i att det skulle kunna vara möjligt att understryka skillnaderna mellan prärievargens och rödvargens läten. Det skulle kunna förhindra korsningar och därmed göra det lättare för rödvargen att överleva.

  Exakt vad ett visst yl betyder är däremot alltjämt en gåta. Under ett pågående projekt i den amerikanska nationalparken Yellowstone hoppas forskare kunna besvara den frågan. De spelar in varg med förhoppningen om att till exempel kunna urskilja varningssignaler till den egna flocken.

  Anders

  Foto: Istockphoto

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg